ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καρτέλ τιμών είχαν στήσει πτηνοτροφικές επιχειρήσεις

Στοιχεία, που καταδεικνύουν ότι μεγάλος αριθμός πτηνοτροφικών
επιχειρήσεων συντόνιζε την επιχειρηματική του δράση αναφορικά τόσο
με τον καθορισμό τιμών πώλησης των πτηνοτροφικών προϊόντων τους
(δηλαδή του νωπού και κατεψυγμένου κοτόπουλου) προς το επόμενο
επίπεδο της αλυσίδας εφοδιασμού (χονδρέμποροι, σούπερ μάρκετ,
ψησταριές, κρεοπώλες) όσο και με την κατανομή πελατείας μεταξύ
τους, εντόπισε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπως προέκυψε από σχετική
αυτεπάγγελτη έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού.

Η έρευνα διενεργήθηκε με αφορμή πληροφορίες, που περιήλθαν σε γνώση
της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού από το υπουργείο Ανάπτυξης,
σχετικά με επικείμενη συντονισμένη αύξηση των τιμών των προϊόντων
πολλών εταιριών του κλάδου.

Όπως επισημαίνεται στην εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Ανταγωνισμού, από την έρευνα προέκυψε ότι η εν λόγω οριζόντια
σύμπραξη -η οποία, σύμφωνα με την εισήγηση, διήρκεσε από το 1996
έως το 2010- υλοποιήθηκε, κυρίως, μέσω τακτικών συναντήσεων
εκπροσώπων του κλάδου (εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και Σύνδεσμος της
κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας).

Υπενθυμίζεται ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή
Ανταγωνισμού (ΕΑ), η οποία θα αποφασίσει, συνεκτιμώντας τα δεδομένα
της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων
μερών. Η Ολομέλεια της Επιτροπής θα συνεδριάσει, στις αρχές
Οκτωβρίου, για να εξετάσει αν συντρέχει παράβαση από επιχειρήσεις
και ενώσεις επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της
κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας των άρθρων 1 ν. 703/77 (όπως ίσχυε,
ήδη), 1 ν. 3959/2011 και 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Πηγή: ΑΜΠΕ