ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μεγάλες ζημιές για τις βιομηχανίες ετοίμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών, το 2011

Ζημιές ίσες σχεδόν προς το 20% των εσόδων τους κατέγραψαν το 2011,
ως σύνολο, σύμφωνα με τα εταιρικά τους αποτελέσματα, οι μεγαλύτερες
ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος και αδρανών
υλικών, λόγω της καθίζησης της εγχώριας οικοδομικής και της
ευρύτερης κατασκευαστικής δραστηριότητας, ενώ η συρρίκνωση του
τομέα συνεχίζεται με ένταση και κατά το τρέχον έτος.

Το πρώτο πεντάμηνο του 2012, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική
Αρχή, η παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος μειώθηκε κατά 45,7%, σε
σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2011. Επίσης, η εξόρυξη/παραγωγή
βασικών αδρανών υλικών μειώθηκε κατά 35,2%.

Οι αθροιστικές πωλήσεις των 34 μεγαλύτερων επιχειρήσεων του τομέα
που έχουν δημοσιεύσει οικονομικά στοιχεία ανήλθαν το 2011 σε 414,18
εκατ. ευρώ έναντι 605,99 εκατ. ευρώ το 2010. Μειώθηκαν, δηλαδή,
περίπου κατά 32% σε ποσοστό και κατά 191,81 εκατ. ευρώ σε αξία.

Συγχρόνως, τα μεικτά κέρδη τους μειώθηκαν σε 52,17 εκατ. ευρώ, από
95,34 εκατ. ευρώ το 2010 (-44%), καθώς το μεικτό περιθώριο μειώθηκε
κατά 2,9 εκατοστιαίες μονάδες (12,8% από 15,7%).

Επίσης, τα λειτουργικά αποτελέσματά τους προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων (EBITDA) επιδεινώθηκαν δραματικά. Έτσι, κατεγράφησαν
ζημιές 35,84 εκατ. ευρώ (-8,7% των πωλήσεων), από κέρδη 19,41 εκατ.
ευρώ (3,2% των πωλήσεων) το 2010. Επιδεινώθηκαν, δηλαδή, κατά 55,25
εκατ. ευρώ.

Ακόμη, τα αποτελέσματά τους προ φόρων και τόκων (EBIT) ήταν ζημιές
61,95 εκατ. ευρώ (-15,0% των πωλήσεων), από ζημιές 7,75 εκατ. ευρώ
(-1,3% των πωλήσεων) το 2010. Επιδεινώθηκαν δηλαδή, κατά 54,20
εκατ. ευρώ σε αξία.

Τα αθροιστικά αποτελέσματα προ φόρων των 34 επιχειρήσεων, οι οποίες
έχουν αποκλειστικό ή βασικό αντικείμενο την παραγωγή ετοίμου
σκυροδέματος και αδρανών υλικών, ήταν ζημιές ύψους 74,94 εκατ. ευρώ
(ζημιές των ζημιογόνων μείον κέρδη των κερδοφόρων) έναντι ζημιών
19,32 εκατ. ευρώ το 2010. Οι προ φόρων ζημιές τους αυξήθηκαν,
δηλαδή, κατά 2,9 φορές και κατά 55,62 εκατ. ευρώ σε αξία.

Μετά την καταβολή φόρων (3,36 εκατ. ευρώ έναντι 7,92 εκατ. ευρώ)
προέκυψαν καθαρές ζημιές 78,30 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών ζημιών
27,23 εκατ. ευρώ το 2010. Οι καθαρές ζημιές τους αυξήθηκαν, δηλαδή,
κατά 1,9 φορές και κατά 51,07 εκατ. ευρώ σε αξία.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των εν λόγω
επιχειρήσεων, μερικές από τις οποίες οφείλουν μέρος του κύκλου
εργασιών τους και σε άλλες μεταποιητικές, εμπορικές και
κατασκευαστικές δραστηριότητες. Κερδοφόρες, έστω οριακά, ήταν οι
οκτώ από τις 34 επιχειρήσεις.

Αναλυτικότερα:

– Η
ΑΓΓΕΛΟΥ Α. & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ, με πωλήσεις ύψους 22,51 εκατ.
ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (34,66 εκατ. ευρώ) κατά
35,1%, κατέγραψε EBITDA -0,43 εκατ. ευρώ (0,51 εκατ. ευρώ το 2010),
κέρδος προ φόρων -4,45 εκατ. ευρώ (-1,32 εκατ. ευρώ) και καθαρό
κέρδος -4,45 εκατ. ευρώ (-1,32 εκατ. ευρώ), με σύνολο
απασχολουμένων κεφαλαίων 47,90 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια είναι
-1,02 εκατ. ευρώ).

– Η
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΒΕ, με πωλήσεις ύψους 3,07 εκατ. ευρώ, μειωμένες
έναντι εκείνων του 2010 (5,75 εκατ. ευρώ) κατά 46,6%, κατέγραψε
EBITDA -0,67 εκατ. ευρώ (-0,26 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ
φόρων -0,62 εκατ. ευρώ (-0,40 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,64
εκατ. ευρώ (-0,52 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων
3,27 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 2,62 εκατ.
ευρώ.

– Η
ΔΟΞΑ ΑΕ, με πωλήσεις ύψους 8,07 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι
εκείνων του 2010 (9,17 εκατ. ευρώ) κατά 12,0%, κατέγραψε EBITDA
-0,05 εκατ. ευρώ (0,72 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων -1,18
εκατ. ευρώ (-0,79 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -1,19 εκατ. ευρώ
(-1,04 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 28,20 εκατ.
ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 15,40 εκατ. ευρώ.

– Η
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ AE, με πωλήσεις ύψους 56,78 εκατ. ευρώ,
μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (83,26 εκατ. ευρώ) κατά 31,8%,
κατέγραψε EBITDA -14,57 εκατ. ευρώ (5,72 εκατ. ευρώ το 2010),
κέρδος προ φόρων -17,16 εκατ. ευρώ (4,65 εκατ. ευρώ) και καθαρό
κέρδος -17,62 εκατ. ευρώ (3,56 εκατ. ευρώ), με σύνολο
απασχολουμένων κεφαλαίων 57,90 εκατ. ευρώ, εκ τωνοποίων ίδια
κεφάλαια είναι τα 22,81 εκατ. ευρώ.

– Η
ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ AΒΕE, με πωλήσεις ύψους 3,54 εκατ.
ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (3,60 εκατ. ευρώ) κατά
1,7%, κατέγραψε EBITDA 0,41 εκατ. ευρώ (0,27 εκατ. ευρώ το 2010),
κέρδος προ φόρων -0,09 εκατ. ευρώ (-0,20 εκατ. ευρώ) και καθαρό
κέρδος -0,12 εκατ. ευρώ (-0,21 εκατ. ευρώ), με σύνολο
απασχολουμένων κεφαλαίων 4,42 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια
κεφάλαια είναι τα 0,19 εκατ. ευρώ.

– Η
ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕ, με πωλήσεις ύψους 5,97 εκατ. ευρώ,
μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (10,21 εκατ. ευρώ) κατά 41,5%,
κατέγραψε EBITDA -0,89 εκατ. ευρώ (-1,01 εκατ. ευρώ το 010), κέρδος
προ φόρων -0,78 εκατ. ευρώ (-1,22 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος
-0,78 εκατ. ευρώ (-1,22 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων
κεφαλαίων 7,87 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα
1,40 εκατ. ευρώ.

– Η
ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ, με πωλήσεις ύψους 3,13 εκατ. ευρώ,
μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (3,34 εκατ. ευρώ) κατά 6,3%,
κατέγραψε EBITDA 0,19 εκατ. ευρώ (1,02 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος
προ φόρων -0,71 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος
-0,72 εκατ. ευρώ (-0,23 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων
κεφαλαίων 13,01 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα
12,35 εκατ. ευρώ.

– Η
ΕΡΓΟΝ ΑΕ, με πωλήσεις ύψους 3,55 εκατ. ευρώ, μειωμένες
έναντι εκείνων του 2010 (3,81 εκατ. ευρώ) κατά 6,8%, κατέγραψε
EBITDA 0,50 εκατ. ευρώ (0,70 εκατ. ευρώ το 010), κέρδος προ φόρων
-0,07 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,07 εκατ.
ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 9,68
εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 7,04 εκατ.
ευρώ.

– Η
ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ, με πωλήσεις ύψους 82,92 εκατ.
ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (138,85 εκατ. ευρώ) κατά
40,3%, κατέγραψε EBITDA -13,40 εκατ. ευρώ (-0,22 εκατ. ευρώ το
2010), κέρδος προ φόρων -22,13 εκατ. ευρώ (-8,08 εκατ. ευρώ) και
καθαρό κέρδος -22,08 εκατ. ευρώ (-7,19 εκατ. ευρώ), με σύνολο
απασχολουμένων κεφαλαίων 144,63 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια
κεφάλαια είναι τα 53,71 εκατ. ευρώ.

– Η
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΑΕ, με πωλήσεις ύψους 3,66 εκατ. ευρώ,
μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (3,69 εκατ. ευρώ) κατά 0,8%,
κατέγραψε EBITDA 0,61 εκατ. ευρώ (0,48 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος
προ φόρων 0,07 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,05
εκατ. ευρώ (-0,06 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων
4,91 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 1,81 εκατ.
ευρώ.

– Η
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ, με πωλήσεις ύψους 3,14 εκατ. ευρώ,
μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (4,36 εκατ. ευρώ) κατά 28,0%,
κατέγραψε EBITDA 0,23 εκατ. ευρώ (0,43 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος
προ φόρων -0,17 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος
-0,19 εκατ. ευρώ (-0,18 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων
κεφαλαίων 4,23 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα
2,01 εκατ. ευρώ.

– Η
ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ, με πωλήσεις ύψους 42,93 εκατ. ευρώ, μειωμένες
έναντι εκείνων του 2010 (50,86 εκατ. ευρώ) κατά 15,6%, κατέγραψε
EBITDA 3,24 εκατ. ευρώ (6,56 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων
1,62 εκατ. ευρώ (4,78 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 1,08 εκατ. ευρώ
(2,70 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 44,71 εκατ.
ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 5,93 εκατ. ευρώ.

– Η
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΕ, με πωλήσεις ύψους 4,83 εκατ. ευρώ,
μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (5,76 εκατ. ευρώ) κατά 16,2%,
κατέγραψε EBITDA 0,60 εκατ. ευρώ (1,11 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος
προ φόρων 0,36 εκατ. ευρώ (0,82 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,26
εκατ. ευρώ (0,44 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων
3,67 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 2,64 εκατ.
ευρώ.

– Η
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΕ, με πωλήσεις ύψους 3,38 εκατ. ευρώ,
μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (5,90 εκατ. ευρώ) κατά 42,7%,
κατέγραψε EBITDA -0,17 εκατ. ευρώ (0,22 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος
προ φόρων -0,36 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος
-0,36 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων
κεφαλαίων 2,28 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια -0,02 εκατ. ευρώ).

– Η
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ AE, με πωλήσεις ύψους 5,95 εκατ. ευρώ,
αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (4,23 εκατ. ευρώ) κατά 40,7%,
κατέγραψε EBITDA 1,04 εκατ. ευρώ (0,76 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος
προ φόρων 0,43 εκατ. ευρώ (0,34 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,39
εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων
8,20 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 5,73 εκατ.
ευρώ.

– Η
ΛΑΤΟΜΙΚΗ AE, με πωλήσεις ύψους 12,99 εκατ. ευρώ, μειωμένες
έναντι εκείνων του 2010 (14,54 εκατ. ευρώ) κατά 10,7%, κατέγραψε
EBITDA 1,35 εκατ. ευρώ (1,06 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων
0,35 εκατ. ευρώ (0,37 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,23 εκατ. ευρώ
(-0,18 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 20,94 εκατ.
ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 13,07 εκατ. ευρώ.

– Η
ΜΠΕΤΑΡΜ AE, με πωλήσεις ύψους 3,92 εκατ. ευρώ, μειωμένες
έναντι εκείνων του 2010 (4,94 εκατ. ευρώ) κατά 20,7%, κατέγραψε
EBITDA -0,10 εκατ. ευρώ (0,31 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων
-0,36 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,37 εκατ.
ευρώ (-0,18 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 4,25
εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 0,99 εκατ.
ευρώ.

– Η
ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ, με πωλήσεις ύψους 3,32 εκατ. ευρώ, μειωμένες
έναντι εκείνων του 2010 (3,98 εκατ. ευρώ) κατά 16,4%, κατέγραψε
EBITDA -0,11 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ το 010), κέρδος προ φόρων
-0,34 εκατ. ευρώ (-0,09 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,34 εκατ.
ευρώ (-0,09 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 2,00
εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 0,74 εκατ.
ευρώ.

– Η
ΜΠΕΤΟΝ ΜΕΣΣΑΡΑ ΑΕ, με πωλήσεις ύψους 4,72 εκατ. ευρώ,
μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (5,05 εκατ. ευρώ) κατά 6,5%,
κατέγραψε EBITDA 0,59 εκατ. ευρώ (0,49 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος
προ φόρων 0,12 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,07
εκατ. ευρώ (-0,07 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων
7,37 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 2,04 εκατ.
ευρώ.

– Η
ΝΙΚΟΣ ΑΕ, με πωλήσεις ύψους 6,63 εκατ. ευρώ, μειωμένες
έναντι εκείνων του 2010 (10,93 εκατ. ευρώ) κατά 39,4%, κατέγραψε
EBITDA 0,93 εκατ. ευρώ (1,27 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων
-0,16 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,16 εκατ.
ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 9,69
εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 3,16 εκατ.
ευρώ.

– Η
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΕ, με πωλήσεις ύψους 3,43 εκατ. ευρώ,
μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (4,48 εκατ. ευρώ) κατά 23,4%,
κατέγραψε EBITDA 0,40 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος
προ φόρων -1,00 εκατ. ευρώ (-0,96 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος
-1,00 εκατ. ευρώ (-1,02 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων
κεφαλαίων 20,16 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα
4,39 εκατ. ευρώ.

– Η
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Δ. ΑΒΕ, με πωλήσεις ύψους 3,51 εκατ. ευρώ,
μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (6,59 εκατ. ευρώ) κατά 46,7%,
κατέγραψε EBITDA 0,37 εκατ. ευρώ (0,90 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος
προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,14
εκατ. ευρώ (-0,55 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων
7,38 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 2,84 εκατ.
ευρώ.

– Η
ΠΑΠΠΟΥ ΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ, με πωλήσεις ύψους 4,21 εκατ. ευρώ,
μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (8,20 εκατ. ευρώ) κατά 48,7%,
κατέγραψε EBITDA -0,70 εκατ. ευρώ (-0,29 εκατ. ευρώ το 2010),
κέρδος προ φόρων -0,35 εκατ. ευρώ (-0,36 εκατ. ευρώ) και καθαρό
κέρδος -0,35 εκατ. ευρώ (-0,36 εκατ. ευρώ), με σύνολο
απασχολουμένων κεφαλαίων 5,82 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια
κεφάλαια είναι τα 3,53 εκατ. ευρώ.

– Η
ΠΕΠΠΑΣ Α. ΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ, με πωλήσεις ύψους 15,50 εκατ. ευρώ,
μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (32,51 εκατ. ευρώ) κατά 52,3%,
κατέγραψε EBITDA -1,27 εκατ. ευρώ (0,46 εκατ. ευρώ το 010), κέρδος
προ φόρων -3,67 εκατ. ευρώ (-1,83 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος
-3,50 εκατ. ευρώ (-1,83 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων
κεφαλαίων 30,07 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα
3,35 εκατ. ευρώ.

– Η
ΣΤΑΓΑΚΗ Μ. Ι. ΑΕΒΕ, με πωλήσεις ύψους 8,23 εκατ. ευρώ,
μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (8,67 εκατ. ευρώ) κατά 5,1%,
κατέγραψε EBITDA 0,97 εκατ. ευρώ (1,56 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος
προ φόρων -0,67 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος
-0,67 εκατ. ευρώ (-0,18 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων
κεφαλαίων 15,36 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα
6,97 εκατ. ευρώ.

– Η ΣΤΑΥΡΟΥ Κ. ΑΦΟΙ AE, με πωλήσεις ύψους 6,45 εκατ. ευρώ,
μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (11,36 εκατ. ευρώ) κατά 43,2%,
κατέγραψε EBITDA 0,90 εκατ. ευρώ (2,99 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος
προ φόρων 1,54 εκατ. ευρώ (2,38 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,19
εκατ. ευρώ (1,65 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων
14,49 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 6,95 εκατ.
ευρώ.

– Η
ΤΑΪΡΗΣ Ι. ΑΒΕΤΕ, με πωλήσεις ύψους 4,14 εκατ. ευρώ,
μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (8,49 εκατ. ευρώ) κατά 51,2%,
κατέγραψε EBITDA -0,45 εκατ. ευρώ (1,24 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος
προ φόρων -1,36 εκατ. ευρώ (0,36 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος
-1,37 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων
κεφαλαίων 9,00 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα
5,42 εκατ. ευρώ.

– Η
ΤΕΚΤΩΝ ΑΕ, με πωλήσεις ύψους 4,05 εκατ. ευρώ, μειωμένες
έναντι εκείνων του 2010 (6,20 εκατ. ευρώ) κατά 34,7%, κατέγραψε
EBITDA -0,19 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων
-0,69 εκατ. ευρώ (-0,20 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,69 εκατ.
ευρώ (-0,20 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 7,99
εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 2,32 εκατ.
ευρώ.

– Η
ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ, με πωλήσεις ύψους 6,10 εκατ. ευρώ, μειωμένες
έναντι εκείνων του 2010 (8,37 εκατ. ευρώ) κατά 27,1%, κατέγραψε
EBITDA 0,33 εκατ. ευρώ (0,69 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων
-1,08 εκατ. ευρώ (-0,64 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -1,09 εκατ.
ευρώ (-0,75 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 15,45
εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 5,50 εκατ.
ευρώ.

– Η
ΤΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΛΑΤΟΜΙΚΗ AE, με πωλήσεις ύψους 3,20 εκατ. ευρώ,
αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (1,87 εκατ. ευρώ) κατά 71,1%,
κατέγραψε EBITDA 0,40 εκατ. ευρώ (0,31 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος
προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,01
εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων
5,16 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 1,40 εκατ.
ευρώ.

– Η
ΤΣΟΚΑΝΗ Β. ΑΕ, με πωλήσεις ύψους 8,66 εκατ. ευρώ, μειωμένες
έναντι εκείνων του 2010 (25,13 εκατ. ευρώ) κατά 65,5%, κατέγραψε
EBITDA -0,57 εκατ. ευρώ (-1,15 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ
φόρων 0,40 εκατ. ευρώ (-1,82 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,40
εκατ. ευρώ (-1,82 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων
26,00 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 2,97 εκατ.
ευρώ.

– Η
ΦΡΟΣΥΝΟΥ Σ. ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ, με πωλήσεις ύψους 6,83 εκατ. ευρώ,
μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (10,57 εκατ. ευρώ) κατά 35,4%,
κατέγραψε EBITDA -0,10 εκατ. ευρώ (1,56 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος
προ φόρων -0,40 εκατ. ευρώ (0,97 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος
-0,54 εκατ. ευρώ (0,93 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων
κεφαλαίων 5,30 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα
2,07 εκατ. ευρώ.

– Η
LAFARGEBETON ΑΒΕΕ, με πωλήσεις ύψους 49,96 εκατ. ευρώ,
μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (63,26 εκατ. ευρώ) κατά 21,0%,
κατέγραψε EBITDA -14,86 εκατ. ευρώ (-8,72 εκατ. ευρώ το 2010),
κέρδος προ φόρων -20,06 εκατ. ευρώ (-15,17 εκατ. ευρώ) και καθαρό
κέρδος -20,09 εκατ. ευρώ (-16,14 εκατ. ευρώ), με σύνολο
απασχολουμένων κεφαλαίων 105,45 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια
κεφάλαια είναι τα 24,02 εκατ. ευρώ.

– Η
ΤRANSBETON ΔΟΜΙΚΗ ΑΕ, με πωλήσεις ύψους 4,92 εκατ. ευρώ,
μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (6,39 εκατ. ευρώ) κατά 23,0%,
κατέγραψε EBITDA -0,35 εκατ. ευρώ (-0,54 εκατ. ευρώ το 2010),
κέρδος προ φόρων -0,65 εκατ. ευρώ (-0,82 εκατ. ευρώ) και καθαρό
κέρδος -0,67 εκατ. ευρώ (-0,90 εκατ. ευρώ), με σύνολο
απασχολουμένων κεφαλαίων 4,72 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια
κεφάλαια είναι τα 1,88 εκατ. ευρώ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι πέραν αυτών των 34 επιχειρήσεων, οι οποίες
δραστηριοποιούνται με δικές τους μονάδες παραγωγής σε περισσότερες
από 25 πόλεις, σημαντικές μονάδες εξόρυξης αδρανών υλικών διαθέτουν
και οι ίδιες οι τσιμεντοβιομηχανίες, καθώς και τεχνικές εταιρείες
της χώρας. Επίσης, σημειώνεται ότι ορισμένες άλλες επιχειρήσεις του
τομέα δεν έχουν γνωστοποιήσει οικονομικά στοιχεία του έτους
2011.

Η αποδοτικότητα του ενεργητικού των 34 επιχειρήσεων σε κέρδη προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν -5,1% το 2011, έναντι
2,5% έναν χρόνο πριν.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια αυτών των επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 24%
(-71,71 εκατ. ευρώ), σε συνθήκες μείωσης του συνόλου των
απασχολουμένων κεφαλαίων κατά 10% (-76,30 εκατ. ευρώ). Η αναλογία
των ξένων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια αυξήθηκε από το 61,7%
στο 67,8%, με αντίστοιχη πτώση των ιδίων από το 38,3% στο
32,2%.


www.kathimerini.gr