ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τηλέτυπος: Ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Την ολοκλήρωση και πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου
με καταβολή μετρητών και την από 24.08.2012 έναρξη διαπραγμάτευσης
των 12.599.125 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, που προέκυψαν από
την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ανακοίνωσε η εταιρεία Τηλέτυπος
ΑΕ Τηλεοπτικών Προγραμμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο
της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 15.118.950 ευρώ και διαιρείται σε
50.396.500 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η
κάθε μία, ο δε συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών
ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ανέρχεται σε 50.396.500.

Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της εν λόγω αύξησης του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 10,1 εκατ. ευρώ, μετά την
αφαίρεση δαπανών έκδοσης ύψους 332.000 ευρώ θα διατεθούν, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα, στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο της
εταιρείας.


www.kathimerini.gr