ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χαϊδεμένος: Αύξηση τζίρου, αλλά με ζημίες, το α’ 6μηνο

Στο ποσό των 13,24 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της
εισηγμένης εταιρείας Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ στο πρώτο εξάμηνο του 2012
έναντι 11,41 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 16,06% σε σχέση με
την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα
0,79 εκατ. ευρώ έναντι 1,23 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του
2011, σημειώνοντας μείωση κατά 35,64%.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων μειώθηκαν, παρουσιάζοντας
ζημίες ποσού -544,03 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών -438,23 χιλ. ευρώ του
αντίστοιχου εξαμήνου του 2011. Αντίστοιχα και η εταιρεία παρουσίασε
ζημίες ποσού -543,07χιλ. ευρώ έναντι ζημιών -436,79 χιλ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους του ομίλου παρουσίασαν ζημιές και
ανήλθαν στα -690,22 χιλ. ευρώ. Τα μετά φόρων αποτελέσματα της
Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ παρουσίασαν ζημίες και ανήλθαν στα -689,26 χιλ.
ευρώ.


www.kathimerini.gr