ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Inform Λύκος: Μειωμένες πωλήσεις, με αυξημένη κερδοφορία στο α’ 6μηνο

Σε 46,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του Ομίλου Inform Λύκος στο
πρώτο εξάμηνο του 2012 έναντι 52 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εξάμηνο
του 2011, παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,2 εκατ. ευρώ ή 10%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας
Inform Π. Λύκος ΑΕ, εξαιρουμένων των ενδοεταιρικών συναλλαγών,
παρουσίασαν μείωση κατά 2,4 εκατ. ευρώ ή 16,3% σε σχέση με το
αντίστοιχο εξάμηνο του 2011 και ανήλθαν σε 12,5 εκατ. ευρώ έναντι
14,9 εκατ. ευρώ.

Η μείωση οφείλεται στο ότι κατά την αντίστοιχη περίοδο της
προηγούμενης χρήσης, είχαν πραγματοποιηθεί μαζικές ανανεώσεις
τραπεζικών καρτών, γεγονός το οποίο πραγματοποιείται περιοδικά, με
αποτέλεσμα το πρώτο εξάμηνο του 2011, να καθίσταται μη συγκρίσιμο
με την αντίστοιχη περίοδο της παρούσας χρήσης.

Οι πωλήσεις της θυγατρικής εταιρείας Inform Lykos SA στην Ρουμανία
παρουσίασαν μείωση κατά 2,1 εκατ. ευρώ ή 18% σε σχέση με το
αντίστοιχο εξάμηνο του 2011 και ανήλθαν σε 9,4 εκατ. ευρώ έναντι
11,5 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο, λόγω μείωσης στη
ζήτηση προϊόντων από Τράπεζες, Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, με
συνέπεια να μειωθεί και η αντίστοιχη δραστηριότητα από υπηρεσίες
αποστολής λογαριασμών και διαχείρισης ταχυδρομικών τελών.

Οι πωλήσεις της θυγατρικής εταιρείας Austria Card GMBH στην Αυστρία
ανήλθαν σε 24,9 εκατ. ευρώ έναντι 25,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο
εξάμηνο του 2011, παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 0,7 εκατ. ευρώ
ή 2,8%.

Η μείωση των πωλήσεων του ομίλου στο πρώτο εξάμηνο του 2012,
αντισταθμίστηκε πλήρως από την μείωση των λειτουργικών δαπανών η
οποία επιτεύχθηκε στο πλαίσιο του εκτενούς προγράμματος
αναδιάρθρωσης των λειτουργιών όλων των εταιρειών του ομίλου.

Συγκεκριμένα, το σύνολο των λειτουργικών εξόδων του ομίλου ανήλθε
σε 25,6 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2012 έναντι 29,7 εκατ.
ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, μειωμένο κατά
13,8.

Ως αποτέλεσμα της συγκράτησης των λειτουργικών εξόδων, όλα τα
μεγέθη της κερδοφορίας του ομίλου παρουσιάζονται αυξημένα. Πιο
συγκεκριμένα:

– Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου, αυξήθηκαν κατά
0,1 εκατ. ευρώ ή 2,4% και έφθασαν τα 5,2 εκατ. ευρώ έναντι 5,1
εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.

– Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων
(EBIT) του ομίλου, αυξήθηκαν κατά 0,5 εκατ. ευρώ ή 21,9% και
έφθασαν τα 2,6 εκατ. ευρώ έναντι 2,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο
περυσινό εξάμηνο.

– Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) του ομίλου, ανήλθαν σε 2,2
εκατ. ευρώ έναντι 1,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011,
αυξημένα κατά 0,7 εκατ. ευρώ ή 46,4%.

– Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά φόρων (ΕΑΤ) του ομίλου, ανήλθαν
σε 1,4 εκατ. ευρώ έναντι 0,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του
2011, αυξημένα κατά 0,6 εκατ. ευρώ ή 71%.

– Τα ενοποιημένα κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ),
παρουσίασαν αύξηση κατά 1 εκατ. ή 263,9% και διαμορφώθηκαν σε 1,4
εκατ. ευρώ έναντι 0,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του
2011.


www.kathimerini.gr