ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χατζηϊωάννου: Μειωμένες πωλήσεις και ζημίες, το πρώτο εξάμηνο

Σε 46.489 χιλ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του
Ομίλου Χατζηϊωάννου στο πρώτο εξάμηνο του 2012 έναντι 72.925 χιλ.
ευρώ στο αντίστοιχο περσινό εξάμηνο, σημειώνοντας πτώση 36,3%.

Τα μικτά κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 21.261 χιλ. ευρώ έναντι
33.003 χιλ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2011 σημειώνοντας πτώση κατά
35,6%. Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 45,7% επί του
ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 45,3% το πρώτο εξάμηνο του
2012.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα ενοποιημένα αποτελέσματα
προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2012 σε
ζημίες 15.320 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 2.450 χιλ. ευρώ στο πρώτο
εξάμηνο του 2011 ενώ θετικά επέδρασε το γεγονός ότι τα λειτουργικά
έξοδα του Ομίλου σημείωσαν πτώση κατά 22,5%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ
φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
(EBITDA) έχουν επιβαρυνθεί κατά 8.198 χιλ. ευρώ από ζημίες λόγω
καταστραφέντος αποθέματος από την πυρκαγιά της 13ης Φεβρουαρίου,
ενώ δεν έχουν σχηματισθεί οι ισόποσες προβλέψεις είσπραξης των
σχετικών ασφαλιστικών αποζημιώσεων.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) του ομίλου ανήλθαν σε ζημίες 20.351 χιλ. ευρώ
έναντι ζημιών 9.308 χιλ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2011. Τα
ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) ανήλθαν στο πρώτο εξάμηνο
του 2012 σε ζημίες 28.612 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 9.259 χιλ. ευρώ
το αντίστοιχο εξάμηνο πέρυσι.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) έχουν επιβαρυνθεί κατά
4.746 χιλ. ευρώ από ζημίες από την καταστροφή των παγίων λόγω της
πυρκαγιά της 13ης Φεβρουαρίου ενώ δεν έχουν σχηματισθεί οι ισόποσες
προβλέψεις είσπραξης των σχετικών ασφαλιστικών αποζημιώσεων.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα
μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ), διαμορφώθηκαν σε ζημίες 17.109 χιλ. ευρώ έναντι
ζημιών 3.554 χιλ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2011.


www.kathimerini.gr