ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βιοτέρ: Βασικός στόχος η είσπραξη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων

Η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της, εφόσον το Ελληνικό
Δημόσιο προχωρήσει στην καταβολή των οφειλών του, αποτελεί βασικό
στόχο της διοίκησης της εισηγμένης εταιρείας Βιομηχανικά Τεχνικά
Εργα – Βιοτέρ ΑΕ, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση στο
Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σημειώνεται ότι οι μετοχές της εταιρείας Βιοτέρ ΑΕ παραμένουν στη
κατηγορία επιτήρησης όπου εντάχθηκαν την 10η Απριλίου 2012 μετά από
απόφαση του ΔΣ του ΧΑ.

Οι λόγοι της απόφασης βάσει του άρθρου 3.1.2.4 του Κανονισμού του
ΧΑ είναι ότι στην ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2011 οι
ενοποιημένες ζημίες κατά τη χρήση είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο
μεγαλύτερο του 30% της ενοποιημένης καθαρής θέσης.

Η εταιρεία προέβη, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, σε σημαντική
μείωση του κόστους λειτουργίας της προκειμένου η μειωμένη
χρηματοοικονομική ρευστότητα να επαρκεί για τις ανάγκες της.

Η εταιρεία δηλώνει ότι οι ζημίες αποδίδονται στις συνεχιζόμενες
τρέχουσες αρνητικές οικονομικές συγκυρίες οι οποίες έχουν σοβαρές
επιπτώσεις επί των εσόδων του ομίλου που προέρχονται κυρίως από το
Ελληνικό Δημόσιο.


www.kathimerini.gr