ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καπνός: Υψηλότερη κερδοφορία των εταιρειών του κλάδου, το 2011

Καπνός: Υψηλότερη κερδοφορία των εταιρειών του κλάδου, το 2011

Βελτιωμένη κερδοφορία παρουσίασε το 2011 ο τομέας των βιομηχανιών
επεξεργασίας καπνού σε φύλλα, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει
συρρικνωθεί, λόγω της δραματικής μείωσης της καπνοκαλλιέργειας στη
χώρα μας. Αυτό προκύπτει από τα εταιρικά αποτελέσματα των
μεγαλύτερων ελληνικών βιομηχανιών του τομέα.

Οι αθροιστικές πωλήσεις των πέντε μεγαλύτερων επιχειρήσεων που
έχουν δημοσιεύσει οικονομικά στοιχεία ανήλθαν το 2011 σε 240,85
εκατ. ευρώ έναντι 191,78 εκατ. ευρώ το 2010. Αυξήθηκαν, δηλαδή,
κατά 26% σε ποσοστό και κατά 49,07 εκατ. ευρώ σε αξία.

Συγχρόνως, τα μεικτά κέρδη τους αυξήθηκαν σε 58,83 εκατ. ευρώ
έναντι 44,69 εκατ. ευρώ το 2010 (+32%), καθώς το μεικτό περι-θώριο
βελτιώθηκε κατά 1,1 εκατοστιαία μονάδα (24,4% από 23,3%). Επίσης,
τα λειτουργικά κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)
ανήλθαν σε 50,87 εκατ. ευρώ (21,1% των πωλήσεων) έναντι 38,74 εκατ.
ευρώ (20,2% των πωλήσεων) το 2010. Αυξήθηκαν, δηλαδή, περίπου κατά
31% σε ποσοστό και κατά 12,13 εκατ. ευρώ σε αξία.

Ακόμη, τα κέρδη τους προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 44,35
εκατ. ευρώ (21,1% των πωλήσεων) έναντι 32,58 εκατ. ευρώ (20,2% των
πωλήσεων) το 2010. Αυξήθηκαν, δηλαδή, περίπου κατά 36% σε ποσοστό
και κατά 11,76 εκατ. ευρώ σε αξία.

Τα αθροιστικά αποτελέσματα προ φόρων των πέντε επιχειρήσε-ων, οι
οποίες έχουν αποκλειστικό ή βασικό αντικείμενο την επε-ξεργασία
καπνού σε φύλλα για εξαγωγή, ήταν κέρδη ύψους 19,15 εκατ. ευρώ
(κέρδη των κερδοφόρων μείον ζημίες των ζημιογόνων) έναντι κερδών
11,96 εκατ. ευρώ το 2010. Τα προ φόρων κέρδη τους αυξήθηκαν,
δηλαδή, κατά 60% ή κατά 7,19 εκατ. ευρώ σε αξία. Μετά την καταβολή
φόρων (7,50 εκατ. ευρώ έναντι 4,29 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν)
προέκυψαν καθαρά κέρδη 11,65 εκατ. ευρώ το 2011 έναντι αντίστοιχων
κερδών 7,67 εκατ. ευρώ το 2010, αυξημένα κατά 52% ή κατά 3,98 εκατ.
ευρώ σε αξία.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των εν λόγω
επιχειρήσεων, μερικές από τις οποίες οφείλουν σε άλλες
δραστηριότητες μέρος του κύκλου εργασιών τους.

Αναλυτικότερα, οι πέντε αυτές εταιρείες κατέγραψαν:


Η ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΕ, πωλήσεις ύψους 136,71 εκατ.
ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (92,69 εκατ. ευρώ) κατά
47,5%. Κατέγραψε EBITDA 37,82 εκατ. ευρώ (27,52 εκατ. ευρώ το
2010), κέρδος προ φόρων 15,14 εκατ. ευρώ (7,03 εκατ. ευρώ) και
καθαρό κέρδος 9,67 εκατ. ευρώ (4,39 εκατ. ευρώ), με σύνολο
απασχολουμένων κεφαλαίων 539,84 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια
κεφάλαια είναι τα 133,38 εκατ. ευρώ.


Η ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ ΑΕ, πωλήσεις ύψους 37,89 εκατ. ευρώ, αυξημένες
έναντι εκείνων του 2010 (37,13 εκατ. ευρώ) κατά 2%. Κατέγραψε
EBITDA 4,18 εκατ. ευρώ (4,08 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων
0,11 εκατ. ευρώ (0,94 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,12 εκατ.
ευρώ (0,84 εκατ ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 70,75
εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 11,85 εκατ.
ευρώ.


Η ΣΕΚΕ ΑΕ, πωλήσεις ύψους 30,54 εκατ. ευρώ, αυξημένες
ένα-ντι εκείνων του 2010 (24,22 εκατ. ευρώ) κατά 26%. Κατέγραψε
EBITDA 2,59 εκατ. ευρώ (1,62 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων
0,17 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,01 εκατ. ευρώ
(-0,26 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κε-φαλαίων 55,64 εκατ.
ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 22,36 εκατ. ευρώ.


Η ΓΛΕΟΥΔΗΣ Ν. ΚΑΒΕΞ ΑΕ, πωλήσεις ύψους 26,97 εκατ. ευρώ,
μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (28,95 εκατ. ευρώ) κατά 7%.
Κατέγραψε EBITDA 5,49 εκατ. ευρώ (4,48 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος
προ φόρων 3,46 εκατ. ευρώ (2,88 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 2,24
εκατ. ευρώ (2,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων
35,66 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ί-δια κεφάλαια είναι τα 16,49 εκατ.
ευρώ.


Η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Η. Δ. ΑE, πωλήσεις ύψους 8,74 εκατ. ευρώ,
μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (8,80 εκατ. ευρώ) κατά 1%.
Κατέγραψε EBITDA 0,78 εκατ. ευρώ (1,03 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος
προ φόρων 0,27 εκατ. ευρώ (0,86 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,14
εκατ. ευρώ (0,68 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων
17,97 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ί-δια κεφάλαια είναι τα 10,19 εκατ.
ευρώ.

Η αποδοτικότητα του ενεργητικού των πέντε επιχειρήσεων σε κέρδη προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκε σε 7,1% το 2011, από
5,9% έναν χρόνο πριν.


www.kathimerini.gr