ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Θετικός ο απολογισμός της τριετίας

Η εξέταση των νέων εισαγωγών στη διάρκεια της περιόδου Ιανουάριος 2001 – Ιούλιος 2003 επιβεβαιώνει το φαινόμενο της υποτιμολόγησης και αποδεικνύει ότι η αγορά μετοχών στις δημόσιες εγγραφές αποτέλεσε μια σημαντική διέξοδο των επενδυτικών κεφαλαίων, προσφέροντας ικανοποιητικές έως και ανώτερες του μέσου όρου της αγοράς βραχυχρόνιες αποδόσεις στην αρχική περίοδο διαπραγμάτευσης. Η διερεύνηση των σχετικών στοιχείων παράγει συνοπτικά τα ακόλουθα συμπεράσματα:

α) Παρατηρήθηκε ένας ικανοποιητικός βαθμός υπερκάλυψης στη μεγάλη πλειοψηφία των δημόσιων εγγραφών, ο οποίος ιδιαίτερα για τις μικρότερου ύψους εκδόσεις ξεπέρασε το διψήφιο αριθμό.

β) Η χρηματιστηριακή συγκυρία επέδρασε στο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στις εν λόγω δημόσιες εγγραφές. Κατά το 2002 και το 2003, και παρά τις δυσμενείς συνθήκες της χρηματιστηριακής αγοράς, ο βαθμός υπερκάλυψης των δημόσιων εγγραφών παρέμεινε ικανοποιητικός, υποδεικνύοντας εν μέρει τη σταθερή πρόθεση των επενδυτών να αναζητούν μέσω αυτής της οδού μια μικρή διέξοδο για τα κεφάλαιά τους.

γ) Οι άκρως βραχυχρόνιες αποδόσεις των εν λόγω μετοχών στις πρώτες τρεις συνεδριάσεις διαπραγμάτευσης (η απόδοση προκύπτει βάσει του υψηλότερου ενδοσυνεδριακού υψηλού στις εν λόγω τρεις συνεδριάσεις) εμφανίσθηκαν γενικά ικανοποιητικές δεδομένης της χρηματιστηριακής συγκυρίας.

δ) Διαμορφώθηκε μια θετική συσχέτιση μεταξύ του βαθμού υπερκάλυψης και της παραπάνω απόδοσης για τις εξεταζόμενες δημόσιες εγγραφές. Αυτό εν μέρει ερμηνεύεται από το γεγονός ότι η ύπαρξη σημαντικού ενδιαφέροντος σε μια δημόσια εγγραφή τείνει να «πείθει» την αγορά για την αξία της μετοχής όταν αρχίζει η διαπραγμάτευση της τελευταίας στο Χρηματιστήριο. Εδώ όμως υπάρχουν και θέματα εμπορευσιμότητας, μεγέθους εκδόσεως κ.λπ. που επίσης τείνουν να επηρεάζουν ή να ενισχύουν την παραπάνω συσχέτιση.

ε) Στις δημόσιες εγγραφές με σημαντικό βαθμό υπερκάλυψης, η τελική τιμή διάθεσης (τιμή εισαγωγής) καθορίσθηκε στο επάνω όριο του εύρους τιμών, όποτε βέβαια εφαρμόσθηκε η σχετική μέθοδος του βιβλίου προσφορών.

στ) Παρά το γεγονός της ικανοποιητικής υπερκάλυψης και των ικανοποιητικών αποδόσεων των δημόσιων εγγραφών την περίοδο Ιανουάριος 2001 – Ιούλιος 2003, η σύγκριση με άλλες περιόδους ή χρονιές όπως το 1999 αλλά και το 2000, υποδεικνύει ότι τελικά η τελευταία περίοδος επέδειξε φτωχότερες επιδόσεις στους παραπάνω τομείς. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι γενικά θετικές βραχυπρόθεσμες αποδόσεις των νέων εισαγωγών μεγιστοποιούνται σε ανοδικές χρηματιστηριακές περιόδους, αλλά και αντίστοιχα ελαχιστοποιούνται σε πτωτικές περιόδους.