ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κίνδυνος για ειδική εκκαθάριση στη ΣΕΚΑΠ

Την εφαρμογή των άρθρων 47 και 48 του Ν. 2190/20, περί ειδικής εκκαθαρίσεως, αντιμετωπίζει η συνεταιριστική καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ, που ελέγχεται κατά μεγάλο ποσοστό από την ΑΤΕ, αν δεν προχωρήσει άμεσα σε γενναία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της. Η εταιρεία, που είδε τις πωλήσεις της να συμπιέζονται κατά το 2002, λόγω του ακριβού δολαρίου, αποχωρεί από τα project στη Ρωσία και στη Ρουμανία, με το σκεπτικό ότι το περιβάλλον στις χώρες αυτές δεν ευνοεί την ανάληψη επενδυτικού ρίσκου.

Οπως προκύπτει από την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2002, η ΣΕΚΑΠ είναι αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο ειδικής εκκαθάρισης για τους εξής λόγους: 1) Τα αποτελέσματα της χρήσης δεν επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις ύψους 1,51 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή της θέση θα πρέπει να μειωθεί κατά 4,62 εκατ. ευρώ. 2) Οι λογαριασμοί του Ενεργητικού «Συμμετοχές σε συνδεδεμένες και σε λοιπές επιχειρήσεις», ύψους 5,63 εκατ. ευρώ, και «Χρεόγραφα-μετοχές», ύψους 3,18 εκατ. ευρώ, αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσης τους, ενώ αν αποτιμώνταν στην τρέχουσα αξία τους τα αποτελέσματα της χρήσης θα επιβαρύνονταν με 0,45 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή θέση της κατά 2,45 εκατ. ευρώ. 3) Η εταιρεία έχει συνάψει προσύμφωνο πώλησης των μετοχών θυγατρικής εταιρείας στη Ρωσία, αξία κτήσης 3,36 εκατ. ευρώ, έναντι τιμήματος 2,65 εκατ. ευρώ περίπου. 4) Για επίδικες και επισφαλείς απαιτήσεις από το εξωτερικό, συνολικού ποσού 5,93 εκατ. ευρώ, καθώς και για απαιτήσεις από τις θυγατρικές του εξωτερικού, ύψους 5,78 εκατ. ευρώ, των οποίων η είσπραξη καθυστερεί δεν σχηματίσθηκε πρόβλεψη εις βάρος των αποτελεσμάτων χρήσης και της καθαρής θέσης της. 5) Η εταιρεία κατά πάγια τακτική της δεν σχηματίζει σχετική πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Αν σχημάτιζε τέτοια πρόβλεψη θα ανερχόταν στο ποσό των 3 εκατ. ευρώ, από το οποίο 150.000 ευρώ αφορά στη χρήση.

Μία ενδεχόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στην παρούσα φάση δεν φαίνεται να ευνοείται. Η ΑΤΕ έχει εκδηλώσει την πρόθεσή της να αποχωρήσει από τις εταιρείες του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, ενώ και τα οικονομικά ορισμένων μετόχων της ΣΕΚΑΠ δεν διευκολύνουν κάτι τέτοιο. Μία λύση θα ήταν, όπως είπε στην Οικονομική «Κ» ο οικονομικός διευθυντής της ΣΕΚΑΠ Νικ. Αργυριάδης, η εφαρμογή των ΔΛΠ, για την αναβάθμιση της αξίας των ακινήτων που διαθέτει η εταιρεία, αλλά η προοπτική αυτή δεν φαίνεται ορατή. Ως προσωρινή λύση προβάλλεται η κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

Η διοίκηση της ΣΕΚΑΠ προσδοκά να κεφαλαιοποιήσει έσοδα, ύψους 2,65 εκατ. ευρώ, από την πώληση ποσοστού 93% της θυγατρικής εταιρείας SND στη Ρωσία. Την ίδια στιγμή έχει οδηγήσει σε εκκαθάριση την εμπορική Sekap Romania.

Στην κρίσιμη φάση που διέρχεται η ΣΕΚΑΠ, την οποία η διοίκησή της αλλά και η ΑΤΕ σχεδίαζαν να εισαγάγουν στο Χ.Α., αντιμετωπίζεται και το ενδεχόμενο εκχώρησης ποσοστού που κατέχει η τράπεζα (42,8%) σε στρατηγικό επενδυτή, αν και η προοπτική αυτή «σκαλώνει» καταστατικά.

Στο 6μηνο η ΣΕΚΑΠ παρουσιάζει αύξηση των πωλήσεών της στην Ελλάδα, αλλά δραματική μείωση των εξαγωγών της, που αθροιστικά αποτυπώνουν μείωση 6% στο συνολικό τζίρο της. Πέρυσι στο 6μηνο πωλήθηκαν 1,608 εκατ. τσιγάρα ενώ φέτος 1,519 εκατ. τσιγάρα.