ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κίνητρο, ο συμψηφισμός ζημιών από την απορρόφηση ζημιογόνων εταιρειών

Διευκολύνονται οι συγχωνεύσεις επιχειρήσεων με φορολογικά κίνητρα που αφορούν τον συμψηφισμό των ζημιών που θα προκύψουν από την απορρόφηση ζημιογόνων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, οι επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται θα έχουν τη δυνατότητα να συμψηφίζουν τις ζημιές που πιθανόν να προκύψουν. Συγκεκριμένα, η μεταφερόμενη ζημία της απoρρoφoύμενης συμψηφίζεται με τα κέρδη της απορροφούσας και το ακάλυπτο ποσό αυτής συμψηφίζεται με τα κέρδη της ίδιας που προκύπτουν στη χρήση ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού.

Το τυχόν ακάλυπτο ποσό θα μεταφέρεται για συμψηφισμό στην επόμενη χρήση, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι συμψηφιζόμενες ζημίες αναγνωρίζονται φορολογικά προς συμψηφισμό με τα κέρδη της απορροφούσας των δύο αυτών χρήσεων.