ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ομολογιακό και κοινοπρακτικό δάνειο η «Εμπεδος»

Υπεγράφησαν στις 23 Δεκεμβρίου μεταξύ της τεχνικής εταιρείας Εμπεδος και των συμμετεχουσών τραπεζών οι συμβάσεις ομολογιακού και κοινοπρακτικού δανείου. Συγκεκριμένα υπεγράφη κοινό ομολογιακό δάνειο, συνολικής διάρκειας 5 ετών, ύψους 30 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 30.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες, με τιμή διάθεσης κάθε ομολογίας τα 1.000 ευρώ.

Η έκδοση και εκταμίευση του δανείου προγραμματίζεται να γίνει εντός του Ιανουαρίου. Το ομολογιακό δάνειο καλύφθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση των τραπεζών Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Γενική Τράπεζα, BNP Paribas και Εμπορική Τράπεζα, είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένο και εκπρόσωπος των ομολογιούχων δανειστών ορίστηκε η Alpha Βank.

Την ίδια ημέρα υπεγράφη και η σύμβαση κοινοπρακτικού δανείου ύψους 8,9 εκατ. ευρώ. Την οργάνωση και διαxείριση του δανείου ανέλαβε η Alpha Bank με τη συμμετοxή των τραπεζών Εθνική Τράπεζα, Γενική Τράπεζα, BNP Paribas και Εμπορική. Το δάνειο είναι πενταετούς διάρκειας με έναρξη ισxύος από την ημερομηνία υπογραφής της ως άνω σύμβασης.

Το προϊόν του ομολογιακού δανείου θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την αναχρηματοδότηση τρέχοντος, ενήμερου, βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας μετατρέποντάς τον σε μεσο-μακροπρόθεσμο, ενώ το κοινοπρακτικό δάνειο θα χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία για χρηματοδότηση και υποστήριξη εκτέλεσης των έργων της.

Σημειώνεται ότι στις αρχές Δεκεμβρίου, η γενική συνέλευση της εταιρείας είχε εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών για την άντληση 29.265.822,32 ευρώ. Η αύξηση θα γίνει με καταβολή μετρητών με αναλογία 10 νέες μετοχές για κάθε 14 παλαιές, με την έκδοση 52.260.397 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ εκάστη. Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 0,56 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με το εγκριθέν επενδυτικό σχέδιο της Εμπεδος, τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα διατεθούν για τις ανάγκες επενδύσεων σε πάγια και νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, για τη χρηματοδότηση συμμετοχής της εταιρείας σε αυτοχρηματοδοτούμενα έργα (BOT, PFI), τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού της, καθώς και τις ανάγκες εκτέλεσης και υποστήριξης των έργων της.