ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

E.E.: «πράσινο φως» στην οδηγία διαφάνειας των κεφαλαιαγορών

Υιοθετήθηκε και επισήμως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρώτη δέσμη νομοθετημάτων εκτελεστικών μέτρων για την προώθηση της ακεραιότητας της αγοράς βάσει των διατάξεων της οδηγίας 2003/6/EC για πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (οδηγία για την κατάχρηση αγοράς) της Ανεξάρτητης Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κεφαλαιαγορών (CESR). Η οδηγία για την κατάχρηση αγοράς είναι η πρώτη οδηγία, η οποία συμφωνήθηκε με τη διαδικασία Lamfalussy για τη ρύθμιση των κεφαλαιαγορών της Ευρώπης, και για την οποία η CESR υπέβαλε την τεχνική εισήγησή της προκειμένου να βοηθήσει την Ε.Ε. να προετοιμάσει τα εκτελεστικά μέτρα που προβλέπονται στην οδηγία.

Ο κ. Arthur Docters vaLeeuwen, πρόεδρος της CESR, σχολίασε:

«Η οδηγία για την κατάχρηση αγοράς είναι η πρώτη οδηγία με βάση τη διαδικασία Lamfalussy και αποτελεί εμφανή απόδειξη για την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας που αναπτύχθηκε από την επιτροπή Lamfalussy. Η ταχύτητα και η ακρίβεια με την οποία η εισήγηση της CESR έγινε νομοθέτημα, αποτελεί τιμή για την ποιότητα της εργασίας όλων όσοι ενεπλάκησαν στη διαδικασία σύνταξης».

Η εισήγηση της CESR η οποία αποτέλεσε τη βάση του νομικού κειμένου της Επιτροπής αναπτύχθηκε από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Κατάχρηση Αγοράς υπό την προεδρία του καθηγητή Σταύρου Θωμαδάκη, προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδος.

Ο κ. Θωμαδάκης δήλωσε: «Η θεμελιώδης αρχή που θεσπίστηκε στην ευρωπαϊκή οδηγία για την κατάχρηση της αγοράς είναι η ανάγκη για βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της ακεραιότητας των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών για όλους τους συμμετέχοντες, εξασφαλίζοντας ότι η επιβολή πρόσθετων κανονιστικών ρυθμίσεων για τους συμμετέχοντες αυτούς είναι κατάλληλη και αναλογική. Επομένως, είναι ευχάριστο το ότι αυτή η ισορροπία ενσωματώνεται στα εκτελεστικά μέτρα, με βάση την εισήγηση της CΕSR».

Αυτή η νομοθεσία, που θα εφαρμοστεί το αργότερο ώς τον Οκτώβριο του 2004, ορίζει περαιτέρω τι θα θεωρείται ότι αποτελεί κατάχρηση αγοράς και διευκρινίζει τις υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου των εκδοτριών εταιρειών και άλλων που κατέχουν εσωτερική πληροφόρηση (2003/124/EC).