ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Καμπάνες» 58.000 ευρώ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρόστιμα συνολικού ύψους 58.000 ευρώ επέβαλε χθες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για παραβάσεις του κώδικα της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

Ειδικότερα επεβλήθη: α) Πρόστιμο ύψους 8.000 ευρώ στην εταιρεία «ΑΣΤΡΑ ΑΕΕΧ» διότι η ονομαστική αξία αναφοράς των μετοχών επί των οποίων είχε συνάψει σύμβαση πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς υπερέβη το 50% των τοποθετήσεων της εταιρείας επί των μετοχών αυτών.

β) Πρόστιμο ύψους 24.000 ευρώ στην εταιρία «ΜΑRΚΕΤ» ΑΧΕΠΕΥ και 12.000 ευρώ στην εταιρεία «ΜΕRΙΤ» ΑΧΕ για παραβάσεις της απόφασης 2/213 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που αφορούν τις συναλλαγές με πίστωση (margiaccount).

Ακόμη η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαγόρευσε:

Β Τη λειτουργία των ΑΕΛΔΕ «HOLD &BUY» και «ΤRΙΑS FINANCE» που εδρεύουν στην Αθήνα, επειδή έπειτα από έλεγχο διαπιστώθηκαν παραβάσεις που έθεταν σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία της αγοράς και αποφάσισε την άρση της προσωρινής αναστολής λειτουργίας της ΑΕΛΔΕ «ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ» και την επιβολή προστίμου ύψους 14.000 ευρώ για παραβάσεις της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των ΑΕΛΔΕ.

Εγκρίσεις

Η E.K. ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο για την εισαγωγή των Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛΠΙΣ) των κοινών μετοχών της εταιρείας «FHL MERMERECOMBINAT AD» στην Ελληνική Αγορά Αναδυόμενων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ). Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι θυγατρική της «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ» και εδρεύει στη FYROM. Η έγκριση που δόθηκε σηματοδοτεί την έναρξη λειτουργίας της ΕΑΓΑΚ.

Η ΕΑΓΑΚ είναι μια νέα αγορά του Χ.Α. που δημιουργήθηκε με τον νόμο 2533/97 και απευθύνεται σε εταιρείες που έχουν την έδρα τους και δραστηριοποιούνται σε αναδυόμενες αγορές. Τα ΕΛΠΙΣ είναι διαπραγματεύσιμες αξίες που αντιπροσωπεύουν μετοχές που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές εταιρείες.

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενεκρίθη το ενημερωτικό δελτίο της Λάμψα, η οποία θα πραγματοποιήσει αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με μετρητά. Ειδικότερα η εταιρεία θα εκδώσει 6.104.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων και τιμή διάθεσης ευρώ 7,50 με αναλογία 4 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 10 παλαιές.

Επίσης το Δ.Σ. του X.A. ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση νέων μετοχών για 17 συνολικά εισηγμένες.

Νέες επωνυμίες

Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας «ΝΤΕΣΠΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» σε «INTERSONIC ADVANCED TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ – ΨΗΦΙΑΚΩΝ – ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και του διακριτικού της τίτλου σε «ΙΝΤΕRSΟΝΙC S.Α.».

Για την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας «ΙΜΑΚΟ ΜΙΝΤΙΑ ΝΕΤ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. ΜΜΕ» σε «ΙΜΑΚΟ ΜΙΝΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» και του διακριτικού της τίτλου σε «ΙΜΑΚΟ MEDIA S.Α.».

Για την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας «Π. Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ» από 1,10 ευρώ σε 1,20 ευρώ.