ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Θυγατρική στο Βελιγράδι ίδρυσε η ΕΤΕΜ

Θυγατρική εταιρεία στο Βελιγράδι ίδρυσε η ETEM, με αντικείμενο εργασιών το εμπόριο προϊόντων αλουμινίου. H νεοϊδρυθείσα εταιρεία ονομάζεται ETEM S.C.G L.t.d. και σύμφωνα με το καταστατικό της το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται στο ποσό των 15.000 δολαρίων, ενώ το ποσοστό συμμετοχής της ETEM θα είναι 80%.

H διοίκηση της ETEM υλοποιεί μέρος της στρατηγικής της για την περαιτέρω διείσδυσή της στην ευρύτερη αγορά των Βαλκανίων. H θυγατρική του Ομίλου Βιοχάλκο στο εννεάμηνο Ιανουάριος – Σεπτέμβριος της παρελθούσης οικονομικής χρήσης εμφάνισε αύξηση του τζίρου κατά 6,5% καθώς οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 65,7 εκατ. ευρώ. H λειτουργική κερδοφορία (προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) του ομίλου αυξήθηκε στο εννεάμηνο κατά 15,2% καθώς έφτασαν στα 12,7 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη προ φόρων και μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας να ενισχύονται κατά 8,3% στα 6 εκατ. ευρώ. Σε αύξηση της συμμετοχής της στην εταιρεία Steelmet, που εδρεύει στη Σόφια Βουλγαρίας, προχώρησε η εταιρεία ΕΤΕΜ. Πιο συγκεκριμένα η ΕΤΕΜ απέκτησε 2.413.643 μετοχές ή ποσοστό 19% των μετοχών που κατείχε ο επενδυτικός οργανισμός, στη Steelmet. Με τον τρόπο αυτό η ΕΤΕΜ κατέχει άμεσα 6.470.880 μετοχές ή 50,93% και ο επενδυτικός οργανισμός 2.413.643 μετοχές ή ποσοστό 19%. Η αγορά των μετοχών πραγματοποιήθηκε σε υλοποίηση της από 31ης Δεκεμβρίου 1997 υπογραφείσας συμφωνίας των μετόχων της STEELMET S.Α.

Επίσης σημειώνεται ότι η ΕΤΕΜ συμμετέχει και έμμεσα στην Steelmet, μέσω της θυγατρικής της με έδρα τη Σόφια Βουλγαρίας με ποσοστό 30,08%.

Κατόπιν αυτού, το συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου της ΕΤΕΜ στη Steelmet ανέρχεται σε 81,01% επί του συνόλου των 12.706.451 μετοχών της ως άνω εταιρείας.