ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση εσόδων τα Ελληνικά Χρηματιστήρια

Την εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια παρουσίασε χθες στην Ενωση Θεσμικών Επενδυτών, ο διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης και πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών Παναγιώτης Αλεξάκης.

Οπως αναφέρθηκε από τον κ. Αλεξάκη, η ενίσχυση των μεγεθών της αγοράς κατά το 2003, έτος κατά το οποίο σημειώθηκε αύξηση της αξίας συναλλαγών επί μετοχών, της κεφαλαιοποίησης, αλλά και του όγκου συναλλαγών στα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, είχε θετική επίπτωση στα έσοδα της ΕΧΑΕ. Οσον αφορά στα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, αφού τονίστηκε η υγιής χρηματοοικονομική της διάρθρωση, έγινε ανάλυση των αποτελεσμάτων της, τα οποία, όπως επισημάνθηκε, βελτιώθηκαν σε σχέση με το 2002, συνεπεία της βελτίωσης της εγχώριας αγοράς και του αποτελεσματικότερου ελέγχου του λειτουργικού κόστους.

Ο κύκλος εργασιών της ΕΧΑΕ παρουσίασε αύξηση 13% κατά το εννεάμηνο του 2003 ενώ, με δεδομένη την υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα του τετάρτου τριμήνου, η αύξησή του αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη στο σύνολο του έτους.

Μείωση λειτουργικών

Ουσιαστική είναι η βελτίωση και στο κόστος λειτουργίας του Ομίλου, το οποίο περιορίσθηκε κατά 13% στο εννεάμηνο του 2003 ενώ, σε επίπεδο διετίας, το ποσοστό της μείωσης φθάνει το 24%.

Στη συνέχεια της παρουσίασης, επισημάνθηκε ότι η ΕΧΑΕ, μετά την πρόσφατη πλήρη ιδιωτικοποίησή της, λειτουργεί με αποκλειστικά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ανήκοντας πλέον στους παράγοντες της αγοράς και στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Η εταιρεία έχει καταστεί πολυμετοχική, με σημαντική ενίσχυση του ποσοστού συμμετοχής στο μετοχικό της κεφάλαιο, τόσο των ιδιωτών επενδυτών, όσο και των αλλοδαπών θεσμικών και με συνέπειες θετικές στην εμπορευσιμότητα της μετοχής της.

Οσον αφορά στη στρατηγική της εταιρείας, αυτή κινείται στους ακόλουθους βασικούς άξονες:

– Ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς.

– Λειτουργικός ανασχεδιασμός.

– Προώθηση διεθνών συνεργασιών με στόχο πάντοτε την ενίσχυση της ρευστότητας της εγχώριας αγοράς.

Οσον αφορά στο λειτουργικό ανασχεδιασμό του Ομίλου ΕΧΑΕ, η πλήρης εφαρμογή του αποσκοπεί στην πλέον ορθολογική και αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία του. Στο πλαίσιο αυτό έχει δρομολογηθεί η συγχώνευση, με απορρόφηση από την ΕΧΑΕ, της θυγατρικής εταιρείας «Ανάπτυξη συστημάτων και Υποστήριξης Κεφαλαιαγοράς» (ΑΣΥΚ). Παράλληλα, στις 9 Φεβρουαρίου 2004 συνέρχονται οι μέτοχοι της ΕΧΑΕ σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα την απόκτηση από την ΕΧΑΕ του ποσοστού 29,69% των μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας, «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.». Το ποσοστό αυτό κατέχουν τρίτα πρόσωπα, εκτός Ομίλου ΕΧΑΕ.