ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ATZENTA

TPITH 27 IANOYAPIOY

MICROMEDIA ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ Α.Ε.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στις 13:30, στα γραφεία της στον Πειραιά, επί των οδών Φωκαίας-Αιγίνης και Μ. Ασίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση της Πράξης Απόσχισης του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου της εταιρείας και αναδοχή αυτού από την ανώνυμη εταιρεία ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΛΟΚΟΤΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 2. Ορισμός Εκπροσώπων της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής Πράξεως Απόσχισης/Εισφοράς Αναδοχής κλάδου και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης δήλωσης ή ανακοίνωσης που απαιτείται για τους σκοπούς αυτούς. 3. Επικύρωση αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Προσαρμογή του καταστατικού στις διατάξεις του Ν. 3156/2003 με τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 6, της παρ. 3 του άρθρου 8, της παρ. 2 του άρθρου 10, της παρ. 1 του άρθρου 16 και του άρθρου 21 του καταστατικού.

ΑΛΤΕ ΑΤΕ

Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στις 15:00, στα γραφεία της στον Αγ. Ι. Ρέντη, Λ. Κηφισού 92, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Απόσχιση του κλάδου συμμετοχών μας σε άλλες εταιρείες και εισφορά του κλάδου αυτού σε άλλη ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/93. 2. Εγκριση της 31/12/2003 ως ημερομηνίας απόσχισης του ως άνω κλάδου και σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού. 3. Εγκριση της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας του παραπάνω κλάδου, καθώς και του ισολογισμού του κλάδου της 31/12/2003. 4. Ορισμός του ειδικού εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή της σύμβασης απόσχισης του κλάδου και εισφοράς αυτού σε άλλη εταιρεία με όλες τις εντολές που απαιτούνται για την περαίωση της διαδικασίας αυτής. 5. Εκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. 6. Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τη διαπραγμάτευση των όρων αυτού. 7. Τροποποίηση που πίνακα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29/03/1999. 8. Τροποποίηση που πίνακα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22/08/2001. 9. Εξουσιοδότηση στα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, για πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαιρέσεως (stock option) στο προσωπικό και τα μέλη του Δ.Σ.

ΤΡΙΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

VΙVΕRΕ Α.Ε.

Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στις 11:00, στα γραφεία της έδρας της, Πλατεία Παναγοπούλου-Αγρίνιο, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Κατάργηση των διατάξεων περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας για τη μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές και μετατροπή των μετοχών της από ανώνυμες σε ονομαστικές. Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της εταιρείας. Κωδικοποίηση Καταστατικού.

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στις 16:30, στην πρώην αίθουσα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οδός Σοφοκλέους 10, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Προέγκριση συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 23(α) του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 2. Διάφορες ανακοινώσεις.