ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενδιαφέρον από τους δήμους για το leasing

Αν και οι δημόσιοι φορείς δεν συνηθίζουν να απευθύνονται στο leasing για την απόκτηση του εξοπλισμού τους και ταυτόχρονα οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν επιδιώκουν την υπογραφή συμβάσεων με το Δημόσιο, τον τελευταίο καιρό φαίνεται πως οι δήμοι αποτελούν την εξαίρεση αυτού του κανόνα.

Αυτό αναφέρουν παράγοντες του κλάδου του leasing, οι οποίοι επισημαίνουν ότι κατά τους τελευταίους μήνες παρατηρείται ζωηρό ενδιαφέρον από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την απόκτηση του εξοπλισμού τους μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Μάλιστα, η ζήτηση δεν προέρχεται μόνο από δήμους της Αττικής, όπου έχουν την έδρα τους οι περισσότερες εταιρείες leasing και η συγκεκριμένη υπηρεσία χρηματοδότησης είναι πιο διαδεδομένη, αλλά κυρίως από δήμους της ευρύτερης ελληνικής περιφέρειας, όπως εκείνοι των Τρικάλων, των Δελφών, των Ιωαννίνων, του Πύργου κ.ά.

Σε πρώτη φάση, το ενδιαφέρον των δήμων για προμήθεια μέσω leasing αφορά κυρίως απορριμματοφόρα οχήματα, μηχανολογικό εξοπλισμό, ενώ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να επεκταθεί στο μέλλον και σε άλλα είδη που σχετίζονται με τον γενικότερο εξοπλισμό γραφείου.

Η διαμόρφωση αυτής της τάσης, εξηγεί στην «K» υψηλόβαθμο στέλεχος εταιρείας leasing, οφείλεται στο γεγονός ότι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να λάβουν επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ενωση για τις τρέχουσες δαπάνες τους, ενώ δεν δικαιούνται επιδότηση για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού ή των διαφόρων οχημάτων που χρειάζεται κάθε δήμος.

Κάνοντας πράξη του δικαιώματος για την επιχορήγηση των ταμειακών τους δαπανών, οι δήμοι στρέφονται στη χρηματοδοτική μίσθωση, ώστε μέσω αυτής να αγοράσουν τον εξοπλισμό τους, ο οποίος στη συνέχεια θα εκμισθωθεί και το σχετικό τιμολόγιο θα επιδοτηθεί σε μεγάλο ποσοστό του από την Ε.Ε.

Σε αυτήν την περίπτωση, συνεχίζει η ίδια πηγή, και ο δήμος θα εξασφαλίσει τη φθηνή αγορά των μηχανημάτων και των οχημάτων που χρειάζεται, ενώ και οι εταιρείες leasing θα μπορούν να εισπράξουν τα χρήματά τους άμεσα.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των λόγων που οι εταιρείες leasing δεν επιδιώκουν συμβάσεις εργασιών με το Δημόσιο είναι ότι ο νόμος δεν τις διασφαλίζει σε περίπτωση μη καταβολής των μισθωμάτων, καθώς απαγορεύει την κατάσχεση κάθε περιουσιακού στοιχείου του Δημοσίου και παράλληλα απαγορεύει οι καθυστερούμενες δόσεις του Δημοσίου προς ιδιωτικούς φορείς να επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας.

Πάντως, αναφέρουν ότι και στο εξωτερικό οι δήμοι έχουν αναπτύξει μεγάλη συνεργασία με τις εταιρείες leasing για ό,τι αφορά τον μηχανολογικό τους εξοπλισμό.