ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανέτοιμος ο μηχανισμός για τη δανειοδότηση των 18.000 μικρομεσαίων

Ενάμιση μήνα μετά την πολύκροτη τελετή εγκαινίων, παρουσία του πρωθυπουργού K. Σημίτη, το ταμείο εγγυοδοσίας για τη διευκόλυνση πρόσβασης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα παραμένει ανενεργό, αφού ο συνολικός μηχανισμός που περιλαμβάνει και τις τράπεζες εμφανίζεται ανέτοιμος. Οι ενδιαφερόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα χρειαστεί να περιμένουν κάποιες εβδομάδες ακόμη, προκειμένου να προετοιμαστούν οι τράπεζες στις οποίες θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματά τους για δανειοδότηση με εγγύηση του Δημοσίου. H καθυστέρηση δεν θα πρέπει να χρεωθεί στις τράπεζες, αφού μόλις την περασμένη εβδομάδα -όπως επιβεβαιώνει και ο γενικός διευθυντής της ΤΕΜΠΕ κ. Αλέκος Παπαρσένος- εστάλησαν τα απαραίτητα έγγραφα -εγγύκλιοι και συμβάσεις- και είναι φυσικό να χρειάζεται ένας εύλογος χρόνος για ενημέρωση και εκπαίδευση του απαραίτητου προσωπικού που θα αναλάβει τη διάθεση του νέου προϊόντος. Πέραν πάντως της βιασύνης που επέδειξε η κυβέρνηση για να ανακοινώσει προεκλογικά το νέο αναπτυξιακό εργαλείο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, φαίνεται ότι πολύ σύντομα ο μηχανισμός θα λειτουργήσει και αναμένεται να ευνοηθούν περίπου 18.000 επιχειρήσεις. H «K» παρουσιάζει σήμερα αναλυτικά τα πέντε πρώτα προγράμματα στα οποία μπορούν να ενταχθούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μέσω της τράπεζας που επιθυμούν, αφού σχετικές συμβάσεις έχει υπογράψει το σύνολο των ελληνικών τραπεζών, με εξαίρεση την Alpha Bank.

H Τράπεζα αναλαμβάνει να εκτιμήσει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, τον πιστωτικό κίνδυνο και την πιστοληπτική ικανότητα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της. Στην περίπτωση που η τράπεζα θεωρήσει ότι το επιχειρηματικό εγχείρημα είναι βιώσιμο, τότε αποστέλλει το αίτημα με τα απαραίτητα στοιχεία στην ΤΕΜΠΕ. H απάντηση της ΤΕΜΠΕ είτε είναι θετική είτε αρνητική θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην τράπεζα εντός 30 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Στην περίπτωση θετικής απάντησης, η τράπεζα υπογράφει σύμβαση με την επιχείρηση και αποστέλλει στην ΤΕΜΠΕ τους τελικούς ειδικούς και γενικούς όρους της σύμβασης.

Ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλει αίτηση για κάποιο από τα παρακάτω προγράμματα.

Εγγυοδοσία για την ίδρυση μικρών ή την ανάπτυξη νέων μικρών επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα (ΤΕΜΠΕ 1) αφορά τις υπό σύστασιν επιχειρήσεις ή τις νέες επιχειρήσεις, δηλαδή αυτές που λειτουργούν στην ελληνική αγορά λιγότερο από τρία έτη οποιασδήποτε εταιρικής μορφής (O.E., E.E., ΕΠΕ, Α.Ε.).

Για να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληρούν τις εξής προυποθέσεις:

– Κατά τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας δεν θα απασχολήσουν σε ετήσια βάση περισσότερα από 30 άτομα.

– O ετήσιος κύκλος εργασιών δεν θα υπερβεί τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας τα 7 εκατ. ευρώ ή ο ετήσιος συνολικός ισολογισμός τους δεν θα υπερβεί τα 5 εκατ. ευρώ.

– Είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις, δηλαδή δεν ανήκουν κατά ποσοστό 25% ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου σε μία επιχείρηση ή από κοινού σε περισσότερες επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζόμενους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών υψηλότερο των 40 εκ. ευρώ ή ετήσιο συνολικό ισολογισμό υψηλότερο των 27 εκατ. ευρώ.

Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και εφόσον έχουν κλείσει ή δημοσιεύσει έναν τουλάχιστον ισολογισμό:

– Απασχολούσαν έως και 30 άτομα σε ετήσια βάση και επί ένα ή δύο διαδοχικά έτη πριν από το έτος της ετήσιας εγγυοδοσίας.

– O ετήσιος κύκλος εργασιών, επί ένα ή δύο διαδοχικά έτη πριν από το έτος της αίτησης εγγυοδοσίας, δεν ξεπέρασε τα 7 εκατ. ευρώ ή ο ετήσιος ισολογισμός δεν ξεπέρασε τα 5 εκατ. ευρώ.

– Είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις, δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.

Χρηματοδοτούνται επενδύσεις παγίων εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού (οικόπεδα, κτίρια, μηχανολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός, αγορά S/W & H/W, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα κ.λπ.) ή άυλων παγίων (έρευνα και ανάπτυξη, εκπαίδευση κ.λπ.).

Οι εγγυήσεις του προγράμματος ΤΕΜΠΕ 1 αφορούν μεσομακροπρόθεσμα δάνεια από δύο έως δέκα έτη και βραχυπρόθεσμα δάνεια διάρκειας 180-365 ημερών. Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια θα συνοδεύουν κυρίως μακροπρόθεσμα δάνεια, ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνούν το 30% των μακροπρόθεσμων δανείων. Σε όλες τις περιπτώσεις τα μακροπρόθεσμα δάνεια θα πρέπει να καλύπτουν μέχρι το 70% της δαπάνης των επενδύσεων. Το πρόγραμμα εγγυάται συνολικά δάνεια που κυμαίνονται από 25.001 ευρώ έως 180.000 ευρώ σε ποσοστό 55%-60%. H ετήσια προμήθεια του ΤΕΜΠΕ θα κυμανθεί από 0,83% έως 1,14% επί του εκάστοτε υπολοίπου του δανείου. H χρέωση και καταβολή της προμήθειας θα γίνεται με τον υπολογισμό των τόκων το αργότερο εντός εξαμήνου, από την ημερομηνία της πρώτης εκταμίευσης του δανείου.

Εγγυοδοσία για επιχειρήσεις που λειτουργούν στην ελληνική αγορά πάνω από τρία έτη οποιασδήποτε εταιρικής μορφής (ΤΕΜΠΕ 2).

Επιχειρήσεις που έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα θα πρέπει να τηρούν τα παρακάτω κριτήρια:

– Απασχολούσαν έως 10 άτομα σε ετήσια βάση και επί δύο διαδοχικά έτη πριν από την αίτηση της εγγυοδοσίας.

– O ετήσιος κύκλος εργασιών επί δύο διαδοχικά έτη πριν από την αίτηση εγγυοδοσίας δεν ξεπέρασε τα 5 εκατ. ευρώ ή ο ετήσιος ισολογισμός τους δεν ξεπάρασε τα 4 εκατ. ευρώ.

– Είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις και δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν θετικά, τουλάχιστον σε ένα από τα δύο τελευταία έτη, πριν από την αίτηση της εγγυοδοσίας.

Οι εγγυήσεις αφορούν μεσομακροπρόθεσμα δάνεια διάρκειας από 2-10 έτη και βραχυπρόθεσμα διάρκεια 180-365 ημερών, τα οποία συνοδεύουν κυρίως τα μεσομακροπρόθεσμα και σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνούν το 25% αυτών. Σε όλες τις περιπτώσεις τα μεσομακροπρόθεσμα δάνεια θα καλύπτουν μέχρι το 70% της δαπάνης των επενδύσεων. Το πρόγραμμα εγγυάται συνολικά δάνεια που κυμαίνονται μεταξύ 30.000 ευρώ και 250.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό κάλυψης κυμαίνεται από 50%-55% και η ετήσια προμήθεια για το ΤΕΜΠΕ από 0,75% έως 1,05% επί του εκάστοτε υπολοίπου του δανείου.

Εγγυοδοσία για μικρές επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα (ΤΕΜΠΕ 3) αφορά επιχειρήσεις που λειτουργούν στην ελληνική αγορά τουλάχιστον τρία έτη, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής.

Για να ενταχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληροί τα εξής κριτήρια:

– Απασχολεί από 11 έως 30 άτομα σε ετήσια βάση και επί δύο διαδοχικά έτη πριν από την αίτηση εγγυοδοσίας.

– O ετήσιος κύκλος εργασιών επί δύο διαδοχικά έτη δεν ξεπέρασε τα 7 εκατ. ευρώ ή ο ετήσιος ισολογισμός δεν ξεπέρασε τα 5 εκατ. ευρώ.

– Είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις, δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν θετικά τουλάχιστον σε ένα από τα δύο τελευταία έτη, πριν από την αίτηση εγγυοδοσίας.

Οι εγγυήσεις για το πρόγραμμα αφορούν μεσομακροπρόθεσμα δάνεια διάρκειας 2-10 ετών και βραχυπρόθεσμα δάνεια διάρκειας 180-365 ημερών, τα οποία επίσης θα συνοδεύουν κυρίως τα μεσομακροπρόθεσμα και δεν θα ξεπερνούν το 25% αυτών. Σε όλες τις περιπτώσεις τα μεσομακροπρόθεσμα δάνεια δεν θα καλύπτουν μέχρι το 70% της δαπάνης των επενδύσεων. Το πρόγραμμα εγγυάται συνολικά δάνεια ύψους 35.000 ευρώ- 320.000 ευρώ, το ποσοστό κάλυψης των δανείων κυμαίνεται από 45% έως 50% και η ετήσια προμήθεια του ΤΕΜΠΕ μεταξύ 0,68% και 0,95% επί του εκάστοτε υπολοίπου του κεφαλαίου.

Εγγυοδοσία μικροδανείων πολύ μικρών επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα (ΤΕΜΠΕ 4) αφορά τις ατομικές, καθώς και τις εταιρικές επιχειρήσεις είτε είναι υπό σύστασιν είτε δραστηριοποιούνται ήδη στην αγορά. Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις για να ενταχθούν στο πρόγραμμα είναι:

– Ετήσια απασχόληση έως 6 άτομα είτε πρόκειται για υπό σύστασιν είτε για λειτουργούσες επιχειρήσεις.

– O ετήσιος κύκλος εργασιών και ο ισολογισμός να είναι μικρότερος ή ίσος των 3,5 εκατ. ευρώ.

– Είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις, δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και όταν πρόκειται για επιχείρηση που λειτουργεί πάνω από 3 έτη τα αποτελέσματα προ φόρων να ήταν θετικά τουλάχιστον σε ένα από τα δύο τελευταία έτη.

Οι εγγυήσεις για το πρόγραμμα δίνονται σε μεσομακροπρόθεσμα δάνεια διάρκειας από 1,5 έως 5 έτη για όλους τους δικαιούχους ή σε βραχυπρόθεσμα διάρκειας από 180 έως 365 ημέρες, αλλά μόνο στις εταιρικές και όχι στις ατομικές. Τα μεσομακροπρόθεσμα δάνεια καλύπτουν μέχρι το 70% της δαπάνης των επενδύσεων. Το ύψος των δανείων κυμαίνεται μεταξύ 10.000 ευρώ και 25.000 ευρώ, το ποσοστό κάλυψης κυμαίνεται από 60%-65% και η ετήσια προμήθεια από 0,90% έως 1,24% επί του εκάστοτε υπολοίπου του δανείου.

Εγγυοδοσία για εξαγορές, συγχωνεύσεις και μεταβιβάσεις μικρών επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα (ΤΕΜΠΕ 5) αφορά τις επιχειρήσεις οποιασδήποτε εταιρικής μορφής οι οποίες επιθυμούν να προβούν σε εξαγορά, συγχώνευση ή μεταβίβαση στην Ελλάδα, εφόσον πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

– Εχουν κλείσει/δημοσιεύσει τέσσερις τουλάχιστον ισολογισμούς πριν από το έτος της αίτησης εγγυοδοσίας οι εξαγοράζουσες και τρεις τουλάχιστον ισολογισμούς οι εξαγοραζόμενες.

– Απασχολούν λιγότερα από 15 άτομα σε ετήσια βάση και επί δύο διαδοχικά έτη πριν από το έτος της αίτησης εγγυοδοσίας.

– O ετήσιος κύκλος εργασιών επί δύο διαδοχικά έτη δεν ξεπάρασε τα 7 εκατ. ευρώ ή ο ετήσιος ισολογισμός δεν ξεπέρασε τα 5 εκατ. ευρώ.

– Είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις, δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και τα αποτελέσματα προ φόρων της εξαγοράζουσας ήταν θετικά, τουλάχιστον τα δύο τελευταία έτη.

Το πρόγραμμα εγγυάται συνολικά δάνεια μεσομακροπρόθεσμα (διάρκειας 2-5 ετών) και βραχυπρόθεσμα (διάρκειας 180-540 ημερών) που κυμαίνονται μεταξύ 25.000 ευρώ και 250.000 ευρώ. Το ποσοστό κάλυψης κυμαίνεται από 50%-55% και η ετήσια προμήθεια του ΤΕΜΠΕ από 0,75% έως 1,05%.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από όλα τα προγράμματα αποκλείονται επιχειρήσεις στις οποίες κατά τον χρόνο υποβολής και εξέτασης της αίτησής τους έχουν επιβληθεί κυρώσεις για παράβαση κοινοτικών κανονισμών ή εθνικής νομοθεσίας, καθώς επίσης και επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα του Γ΄ ΚΠΣ και έχουν λάβει τα τρία τελευταία έτη ή θα λάβουν εντός των τριών προσεχών ετών συνολική επιχορήγηση ύψους 100.000 ευρώ. Επίσης για όλα τα προγράμματα είναι υποχρεωτική η λήψη εξασφαλίσεων. Είτε πρόκειται για αυτοαπασχολούμενους είτε για επιχειρηματίες ιδιοκτήτες είτε για μέλη διοικητικού συμβουλίου, η μόνιμη και μοναδική κατοικία αυτών δεν βαρύνεται κατά τη σύναψη της σύβασης πίστωσης με προσημείωση ή υποθήκη, όταν το ΤΕΜΠΕ παρέχει εγγύηση.