ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή ενοποίηση

Την εναρμόνιση των συναλλαγών και των εκκαθαρίσεων σε όλη την Ευρώπη, επιδιώκει το Ευρωπαϊκό Χρηματιστηριακό Φόρουμ (ESF). H επιτροπή που έχουν συστήσει 22 επενδυτικές τράπεζες και χρηματιστηριακοί οίκοι εξέδωσε έναν νέο κατάλογο συστάσεων που έχει στόχο την εναρμόνιση των συναλλαγών και εκκαθαρίσεων σε όλη την Ευρώπη.

Η ESF δημιουργήθηκε το 1999, με αρχικό στόχο να λειτουργήσει ως μονάδα πίεσης προς τις δύο βασικές υπηρεσίες εκκαθαρίσεων της Ευρώπης, την Euroclear και την Clearstream, ώστε να συγχωνευτούν για να μην χρειάζεται να υπάρχουν δύο διαφορετικοί λογαριασμοί στις ευρωπαϊκές συναλλαγές.

Στην κορυφή της ατζέντας του EuropeaSecurities Forum (ESF), τοποθετείται η δημιουργία μιας αποδοτικής πανευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς, μέσα από την εναρμόνιση και ενοποίηση της δομής και των κανόνων που διέπουν τις ευρωπαϊκές συναλλαγές. Προκειμένου να φτάσει σε αυτόν το στόχο, το ESF προτρέπει τις υπηρεσίες εκκαθαρίσεων, τις φορολογικές αρχές και τις εποπτικές αρχές σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, να άρουν τα εμπόδια στη συμμετοχή ξένων επενδυτών στις αγορές τους.

Η ESF θεωρεί ότι τα σταδιακά βήματα, προς την κατεύθυνση της εναρμόνισης είναι πιθανότερο να έχουν μακροχρόνια επιτυχία από τις δραστικές αλλαγές (όπως η ευρεία ενοποίηση της χρηματιστηριακής υποδομής της Ευρώπης), οι οποίες έχουν ήδη δοκιμαστεί χωρίς επιτυχία.

Κατά τη φετινή χρονιά, η ESF επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην προσπάθεια να πείσει τους οίκους εκκαθαρίσεων να προσφέρουν ο ένας στον άλλο κωδικοποιημένες πληροφορίες για τις συναλλαγές, προκειμένου να ξεπεραστούν οι εθνικές διαφορές που σήμερα καθιστούν τις διακρατικές συναλλαγές και εκκαθαρίσεις δαπανηρές και μη αποδοτικές.

Εάν αυτές οι πληροφορίες κωδικοποιηθούν, θα είναι ευκολότερο να συνδεθεί τεχνολογικά η σωστή πληροφορία συναλλαγής και εκκαθάρισης από οποιονδήποτε παράγοντα προς οποιαδήποτε ευρωπαϊκή αγορά.