ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανοδικά η Γενική Leasing

Από τη χρήση του 2000 παρατηρείται αύξηση των δραστηριοποιούμενων εταιρειών leasing, οι οποίες κινούνται σε αναπτυξιακή τροχιά, διεκδικώντας μερίδιο αγοράς από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου.

Μάλιστα, κατά την τελευταία τριετία και μέσα από έναν κύκλο ανακατατάξεων σε επίπεδο τραπεζικό, είτε επαναδραστηριοποιήθηκαν αδρανείς επί χρόνια εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης είτε εγκαινίασαν τη λειτουργία τους νέες μονάδες.

Στο πλαίσιο αυτό λειτουργεί και η Γενική Leasing, που συγκαταλέγεται μεταξύ των νέων μικρών, αλλά αναπτυσσόμενων εταιρειών του κλάδου.

Βεβαίως, δεν πρόκειται για μία νεοσύστατη εταιρεία, αφού πρόκειται για την πρώην Citi Leasing, θυγατρική της Citibank, η οποία πουλήθηκε στη Γενική Τράπεζα από τον ξένο χρηματοπιστωτικό οργανισμό στα τέλη του 2000. Σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 8,5 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 2.909.600 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη. Σημειώνεται ότι αν και το στίγμα της Citi Leasing ήταν αδύναμο, ωστόσο η παρουσία της στην ελληνική αγορά χρηματοδοτικής μίσθωσης χρονολογείται από το 1987. Κατά την παρελθούσα χρήση, τα οικονομικά μεγέθη της Γενικής Leasing κινήθηκαν με αλματώδεις ρυθμούς ανάπτυξης, όπως άλλωστε συμβαίνει στα πρώτα χρόνια λειτουργίας κάθε επιχείρησης.

Ετσι, το 2003, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 20,9 εκατ. ευρώ έναντι 6,8 εκατ. ευρώ που ήταν την προηγούμενη οικονομική χρήση.

Ακόμη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα κέρδη προ φόρων, τα οποία στο τέλος του 2003 διαμορφώθηκαν στα 901.606,7 ευρώ έναντι 1.168,9 ευρώ που ήταν το 2002.

Το μεγαλύτερο μέρος των συμβάσεων που συνήψε η εταιρεία κατά το παρελθόν έτος αφορά ακίνητα, ενώ ακολουθούν οι εργασίες που αφορούν leasing μηχανολογικού εξοπλισμού.