ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στον Μεσολαβητή Κεφαλαιαγοράς για αμφισβήτηση εντολών

Οι διαφωνίες των επενδυτών με τις συναλλαγές τους στις χρηματιστηριακές εταιρείες αποτελούν την πλειοψηφία των παραπόνων που δέχεται το γραφείο του Μεσολαβητή Κεφαλαιαγοράς.

Τα παράπονα έχουν να κάνουν κυρίως με αμφισβήτηση εντολών, ενώ υπάρχουν και καταγγελίες για αυθαίρετη διαχείριση.

Να αναφέρουμε ότι ο θεσμός του Μεσολαβητή Κεφαλαιαγοράς, που εκπροσωπείται από τον κ. Γ. Γιαννισάκη, λειτουργεί ως ανεξάρτητος θεσμός και έχει ως αποκλειστικό σκοπό το φιλικό διακανονισμό και την κατά το δυνατόν εξωδικαστική επίλυση των διαφορών μεταξύ των εταιρειών-μελών των θεσμικών φορέων (ΣΜΕΧΑ, ΕΘΕ, ΕΠΕΥ) και των παραπονούμενων πελατών τους.

Οι υποθέσεις που απασχόλησαν το γραφείο από την έναρξη λειτουργίας στις 5 Μαρτίου 2003 έως τις 31/12/2003 ανήλθαν στον συνολικό αριθμό των 172, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων (132) δεν ενέπιπτε στον κανονισμό λειτουργίας του θεσμού καθώς οι υποθέσεις αφορούσαν σε εταιρείες που δεν συμμετέχουν στον θεσμό, σε υποθέσεις που ανέκυψαν πριν από την έναρξη λειτουργίας του θεσμού αλλά και υποθέσεις που αποτελούν αντικείμενο δικαστικής επιδίωξης.

Το μεγαλύτερο ποσοστό (53%) των προβληθέντων παραπόνων αφορά σε διενέξεις με εταιρείες-μέλη του ΣΜΕΧΑ. Από τις υπόλοιπες 40 υποθέσεις, οι τέσσερις τελούν με ημερομηνία 31/12/2033 σε εκκρεμότητα, λόγω του σχετικώς πρόσφατου χρόνου της προβολής τους.

Ο θεσμός του Μεσολαβητή της Αγοράς έκανε τον απολογισμό του για το πρώτο έτος της λειτουργίας του. Δεδομένου ότι η έναρξη λειτουργίας του θεσμού έγινε την 5η Μαρτίου 2003, η έκθεση του έτους 2003 καλύπτει την περίοδο από 5 Μαρτίου έως και 31 Δεκεμβρίου 2003.