ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μέρισμα 0,10 ευρώ ανά μετοχή η Altius

Τη διανομή μερίσματος 10 λεπτών ανά μετοχή για τη χρήση του 2003 θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η διοίκηση της επενδυτικής εταιρείας Αltius.

Με βάση το μέρισμα αυτό και τη χθεσινή τιμή κλεισίματος της μετοχής της εταιρείας (1,61 ευρώ) η μερισματική απόδοση διαμορφώνεται στο 6,21%. Σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση της 31.12.03, τα καθαρά μετά φόρων κέρδη της Altius διαμορφώθηκαν σε 543,44 χιλ. ευρώ. Αναλυτικότερα, 1,597 εκατ. ευρώ ήταν τα έσοδα από αγοροπωλησίες μετοχών ενώ τα 225 χιλ. ευρώ έφτασαν τα έσοδα από τόκους.

Τα καθαρά προ φόρων κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε 568.124 ευρώ έναντι ζημιών ύψους 2,9 εκατ. ευρώ το 2002. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του 2003 επιβαρύνθηκαν με προβλέψεις υποτιμήσεως χρεογράφων ύψους 421.783 ευρώ. Περίπου οι μισές προβλέψεις αφορούν μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο μετοχές και οι οποίες αποτιμήθηκαν στη λογιστική τους αξία.

Στα τέλη Ιανουαρίου, η εσωτερική αξία της μετοχής της Altius είχε διαμορφωθεί στα 2,09 ευρώ και διαπραγματεύονταν με discount της τάξης του 22%, που είναι από τα μεγαλύτερα του κλάδου. H απόδοση του χαρτοφυλακίου της εταιρείας κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου ανήλθε στο 7,20%, ενώ η απόδοση του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο αντίστοιχο διάστημα διαμορφώθηκε στο 7,47%.