ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

AGENDA

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Π. Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρείας, στις 12.00, στα γραφεία της, στο 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, στον Αγ. Στέφανο, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 της πώλησης παγίων περιουσιακών στοιχείων και συμμετοχών της εταιρείας σε ιδρυτή της. 2. Εγκριση της από 14/01/04 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την εκλογή νέων εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξαρτήτων μελών, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 3. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις. 4. Παροχή εξουσιοδότησης στον πρόεδρο και στον γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης για την υπογραφή και επικύρωση του Πρακτικού της γενικής συνέλευσης.

ΙΝFΟRΜ Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρείας, στις 9.00, στην έδρα της, στο 5ο χιλ. Λ. ΒΑΡΗΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ, στη θέση Σταμάτη Μίχα, Κορωπί, με θέματα ημερήσιας διάταξης. 1. Εγκριση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 2. Τροποποίηση των άρθρων 19 (σύνθεση και θητεία Δ.Σ.), 23 (σύγκληση Δ.Σ.), 26 (αποζημίωση μελών Δ.Σ.) και 9 (αρμοδιότητα Γ.Σ.) του καταστατικού της εταιρείας. 3. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Εγκριση συμβάσεων, μισθών, αποζημιώσεων και αμοιβών ιδρυτών και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρείας, στις 17.00, στην Αθήνα (Πολυχώρος ΑΘΗΝΑΪΣ, Καστοριάς 34-36, Βοτανικός Γκάζι), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ακύρωση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας και ισόποση -προς τη συνολική ονομαστική αξία αυτών- μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου αυτής. 2. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και διανομή δωρεάν μετοχών στους παλαιούς μετόχους. 3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο. 4. Εγκριση έκδοσης εκ μέρους της Εταιρείας Ομολογιακού Δανείου και καθορισμός των βασικών όρων αυτού. 5. Διάφορες Ανακοινώσεις.

ΠΡΟΜΟΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρείας, στις 09.00, στα γραφεία της, στη Γλυφάδα Αττικής και επί της οδού Κάδμου 8α, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αλλαγή χρήσης των Αντληθέντων. 2. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

ΤΡΙΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρείας, στις 10.00, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε., στην Παιανία Αττικής (19,5 χλμ. Λεωφ. Μαρκόπουλου, Β΄ συγκρότημα, δεξιά για τον βαίνοντα προς Μαρκόπουλο), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και τροποποίηση του «περί σκοπού άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας. 2. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος – Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως τροποποιημένος ισχύει, και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.