ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σημαντική αύξηση 52,6% η Τράπεζα Πειραιώς πέρυσι

Ισχυρή αύξηση, σε ποσοστό 52,6%, παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων και μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας, της Τράπεζας Πειραιώς για τη χρήση του 2003, επιβεβαιώνοντας τις μεγάλες προσδοκίες για την κερδοφορία των τραπεζών.

Συγκεκριμένα ανήλθαν στα 137,8 εκατ. ευρώ έναντι 90,3 εκατ. ευρώ το 2002, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος 0,30 ευρώ ανά μετοχή (έναντι 0,25 ευρώ το 2002), που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση της τάξης 4,4%, με βάση τη μέση τιμή της μετοχής κατά το 2003. Τα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κέρδη, που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς, διαμορφώθηκαν σε 101,5 εκατ. ευρώ το 2003 έναντι 66,2 εκατ. ευρώ πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 53,3%.

Στο τέλος του 2003 οι χορηγήσεις σημείωσαν αύξηση κατά 17,6% και ανήλθαν σε 10.681 εκατ. ευρώ. Αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης των χορηγήσεων ήταν η ενίσχυση του ποσοστού συμμετοχής τους στο σύνολο του ενεργητικού σε 69,8% (από 59,5% πέρυσι), εις βάρος κυρίως του χαρτοφυλακίου ομολόγων τα οποία μειώθηκαν κατά 1.633 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 1.975 εκατ. ευρώ, αποτελώντας το 13,4% του ενεργητικού.

Το σύνολο των δανείων προς ιδιώτες (καταναλωτικά – στεγαστικά), αποτελούσε το 29,0% του συνόλου του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου, με τα στεγαστικά δάνεια να εμφανίζουν ρυθμό αύξησης 23,5% και τα καταναλωτικά 12,0%. Τα δάνεια προς μεσαίες – μεγάλες επιχειρήσεις και ναυτιλία αντιπροσωπεύουν το 35,8%, του συνόλου των χορηγήσεων, παρουσιάζοντας αύξηση 14,5%. Τα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 35,2% του δανειακού χαρτοφυλακίου και σημείωσαν ρυθμό αύξησης 21,3%.

Ποιοτική βελτίωση

Παράλληλα, συνεχίσθηκε η βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να διαμορφώνονται στο 3,98% των χορηγήσεων έναντι 4,23% πέρυσι. Σημειώνεται ότι το 45% περίπου των μη εξυπηρετούμενων δανείων προέρχονται από το χαρτοφυλάκιο της πρώην ETBAbank, τα οποία καλύπτονται όμως από υψηλές σωρευτικές προβλέψεις και εξασφαλίσεις.

Θυμίζουμε ότι τον Δεκέμβριο του 2003 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της Τράπεζας Πειραιώς με την ΕΤΒΑbank, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, καθώς και της Πειραιώς Leasing με την ΕΤΒΑ Leasing αντίστοιχα. Είχε προηγηθεί τον περασμένο Οκτώβρη η επιτυχής διάθεση των ιδίων μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς σε ξένους και Ελληνες θεσμικούς επενδυτές με αποτέλεσμα την περαιτέρω διεθνοποίηση της μετοχικής της βάσης, αλλά και την ενίσχυση της κεφαλαιακής της δομής της τράπεζας. Τέλος, τον προηγούμενο μήνα πραγματοποιήθηκε η εξαγορά και η απορρόφηση της Interbank NY από τη MarathoBank, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου στις ΗΠΑ.