ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παράταση στα Επιχειρηματικά Σχέδια

Σε προηγούμενη παρουσίαση είχαμε περιγράψει τα βασικά σημεία του προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠ ΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚ ΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Σήμερα θα κάνουμε μια νέα παρουσίαση του συγκεκριμένου προγράμματος, καθώς δόθηκε παράταση στην ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.

Το πρόγραμμα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠ ΙΧΕΙ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» εντάσσεται στο Μέτρο 2.7 ΕΝΙΣΧΥΣΗ της ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΜΕ & ΠΜΕ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα. Εφαρμόζεται σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου και του νομού Αττικής.

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων θα ενθαρρυνθεί μέσω της χρηματοδότησης ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων (business plans).

Τα σχέδια αυτά θα είναι διετούς διάρκειας, ενώ η επιτυχής υλοποίησή τους συναρτάται από μετρήσιμους στόχους, όπως αύξηση της απασχόλησης, αύξηση των οικονομικών μεγεθών (κύκλος εργασιών-κερδοφορία), αύξηση των εξαγωγών κ.λπ. Περιέχουν επενδύσεις εξοπλισμού, αλλά και άυλες επενδύσεις που δεν θα μπορούν όμως να ξεπερνούν το 95% και το 30% αντίστοιχα του συνολικού προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου.

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

– Ανήκουν στους κλάδους: Μεταποίηση, Ανακύκλωση, Πληροφορική, Δραστηριότητες Συσκευασίας, Πλύσιμο και Στεγνό Καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων κ.λπ.

– Σε περίπτωση που η επιχείρηση ασκεί διπλή δραστηριότητα π.χ. μεταποίηση-εμπόριο, τα στοιχεία που θα συμπληρωθούν και οι ενέργειες που θα προταθούν προς επιχορήγηση θα αναφέρονται στον κλάδο της μεταποίησης.

– Εχουν αρχίσει τη δραστηριότητά τους πριν από την 1-1-2001.

– Πληρούν το κριτήριο της ανεξαρτησίας.

– Εχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητάς τους και μεταποιητική μονάδα μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας.

– Πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: Αριθμός εργαζομένων στην επιχείρηση: από 0 μέχρι και 50 άτομα (με σχέση εξαρτημένης εργασίας). Κύκλος εργασιών της επιχείρησης: Από μέσο συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών τα τρία (3) τελευταία έτη ίσο ή μεγαλύτερο των 35.000 ευρώ έως μέσο συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών της επιχείρησης μικρότερο των 7 εκατ. ευρώ τα τρία (3) τελευταία χρόνια.

Ο κατώτατος προϋπολογισμός των επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται στα 28.000 ευρώ, ενώ ο ανώτατος συγχρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός κάθε επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να ανέλθει στα 440.205,42 ευρώ.

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε επιχειρηματικού σχεδίου υπόκειται στους εξής πρόσθετους περιορισμούς:

– Για τις επιχειρήσεις που απασχολούν 1-15 άτομα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του μέσου κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας ο οποίος προέρχεται από τη μεταποίηση και την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με τη μεταποίηση, αποκλειομένου του κύκλου εργασιών που προέρχεται από εμπορική δραστηριότητα.

– Για τις επιχειρήσεις που απασχολούν 16-50 άτομα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% του μέσου κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας, όπως αυτός καθορίζεται και στην παραπάνω περίπτωση.

Το χρηματοδοτικό σχήμα του κάθε επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να συμβαδίζει με τα εξής δεδομένα:

– Ιδια συμμετοχή τουλάχιστον 40%

– Τραπεζική συμμετοχή (δάνειο) έως 20%

– Δημόσια χρηματοδότηση έως 40%

Οι επιλέξιμες ενέργειες του προγράμματος ανήκουν σε δύο κατηγορίες: Επενδύσεις σε πάγια και άλλες επενδύσεις.

Επενδύσεις σε πάγια

– Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού παραγωγής (κύριου, βοηθητικού).

– Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου.

– Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού έρευνας και ανάπτυξης.

– Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού CAD – CAM – CIM.

– Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης αποθηκών συμπεριλαμβανομένου και του αναγκαίου λογισμικού για τη δημιουργία ή ανάπτυξη ηλεκτρονικής αποθήκης στον χώρο του βιομηχανοστασίου.

– Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου και γενικότερα e-business management και e-business development (BTB ή BTC, ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης).

– Προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού για την εσωτερική ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε ενιαίο δίκτυο INTRANET (VPN).

– Αγορά λογισμικού ή ανάπτυξη λογισμικού για τις επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής (η δαπάνη αυτή αναγνωρίζεται εφόσον εγγράφεται στα πάγια της επιχείρησης).

– Αγορά τεχνογνωσίας ή απόκτηση δικαιωμάτων – χρήσης τεχνογνωσίας.

– Ανάπτυξη και εγκατάσταση εξοπλισμού παρακολούθησης λειτουργιών της επιχείρησης (παραγωγή, διοίκηση, λογιστήριο, πωλήσεις, data collection, ERP κ.λπ.).

– Εγκατάσταση εξοπλισμού γραμμικού κωδικοποιητή (bar code).

Αϋλες επενδύσεις

– Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO της σειράς 9000 του έτους 2000), περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO της σειράς 14000 και EMAS κ.λπ.).

– Συμμετοχή σε e-marketplaces.

– Ενέργειες συμμετοχής για πρώτη φορά σε εκθέσεις. Δεν είναι επιλέξιμη η συμμετοχή στην ίδια έκθεση για δεύτερη φορά.

– Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους και εκπόνηση κάθε μορφής μελετών σχετιζόμενων με το επιχειρηματικό σχέδιο και αναφερόμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Επιλέξιμες είναι μελέτες όπως π.χ. οργάνωση διοίκησης, αναδιοργάνωση των επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης, ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών, τυποποίησης διαδικασιών, ερευνών αγοράς, εκπόνησης marketing plan, benchmarking κ.λπ.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες δεν πρέπει να αφορούν συνήθεις λειτουργίες της επιχείρησης (π.χ. φοροτεχνικές υπηρεσίες ή συνήθεις νομικές υπηρεσίες).

Στον προϋπολογισμό κάθε επιχειρηματικού σχεδίου τίθενται οι εξής περιορισμοί σε σχέση με το συνολικό ύψος του:

– Οι δαπάνες για επενδύσεις σε πάγια κάθε μορφής δεν μπορούν να είναι πάνω από 95% του συνολικού προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου.

– Οι δαπάνες για άυλες επενδύσεις κάθε μορφής δεν μπορούν να είναι πάνω από 30% του συνολικού προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου.

Επίσης ισχύουν οι εξής περιορισμοί:

– Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες για αγορά, ανέγερση ή διαρρύθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες αγοράς μεταφορικών μέσων (οι δαπάνες για απόκτηση κινητού εξοπλισμού παραγωγής είναι επιλέξιμες).

– Δαπάνες διαφημιστικού χαρακτήρα (έντυπα, καταχωρήσεις κ.λπ.) δεν είναι επιλέξιμες.

– Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ σε καμία κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση.

– Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης εκτός της δαπάνης που αφορά το κόστος του επιχειρηματικού σχεδίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει, μετά την παράταση που δόθηκε, στις 31-3-2004.