ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενεργότερα οι OTA στα ευρυζωνικά δίκτυα

Η ενεργός συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη δημιουργία ουδέτερης βασικής υποδομής ηλεκτρονικών επικοινωνιών γίνεται πραγματικότητα (πρόσκληση 93) με την υπογραφή της σχετικής πρόσκλησης για την «Ανάπτυξη συμπληρωματικών Υποδομών σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της ελληνικής επικράτειας». Από την πρόσκληση εξαιρούνται οι Δήμοι που ανήκουν στην περιφέρεια Αττικής και στο Νομό Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικότερα, η Ειδική Γραμματεία για την ΚτΠ αναγνωρίζοντας την ανάγκη για περισσότερες επιλογές στις προσφερόμενες τεχνολογίες σύνδεσης και με βάση και τις προτάσεις του κειμένου στρατηγικής για την ευρυζωνική πρόσβαση, προχώρησε στην πρόσκληση προς τους Δήμους της χώρας για την δημιουργία δικτύων οπτικών ινών (Μητροπολιτικά δίκτυα) για τη διασύνδεση όλων των βασικών σημείων δημοσίου ενδιαφέροντος σε κάθε Δήμο μεταξύ τους και με την υπάρχουσα υποδομή οπτικών ινών σε εθνικό επίπεδο.

Η πρόσκληση αφορά στην πρώτη φάση τη χρηματοδότηση έργων συνολικού προϋπολογισμού 36 εκατ. ευρώ Δημόσια Δαπάνη για την κατασκευή Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών σε Δήμους που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και βρίσκονται σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές. Τα ουδέτερα δίκτυα οπτικών ινών, δικτυακές υποδομές υπερ-υψηλών ταχυτήτων και αντιστοίχου όγκου, ενδιαφέροντος και οικονομικής αξίας με την διακινούμενη πληροφορία διασφαλίζουν την επεκτασιμότητα, κλιμάκωση και βιωσιμότητα των υποδομών και υπηρεσιών για τουλάχιστον 20 χρόνια.

Τα έργα θα προκηρυχθούν από τους Δήμους, στους οποίους θα παρασχεθεί η απαραίτητη τεχνική βοήθεια, με κοινές τεχνικές προδιαγραφές με βάση το περιεχόμενο ενιαίας διακήρυξης (τεύχος δημοπράτησης) που θα τους δοθεί από την ΕΥΔΕΠ ΚτΠ., το οποίο θα συμβιβάζεται με τις κατευθύνσεις της Ε.Ε., και θα κληθούν να τα υλοποιήσουν, λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου, εταιρείες ή κοινοπραξίες εταιρειών με εμπειρία σε έργα με ανάλογο φυσικό αντικείμενο.

Οι υποδομές που θα δημιουργηθούν θα είναι συμπληρωματικές της εθνικής μας υποδομής και θα μπορούν να αξιοποιηθούν σε κοστοστρεφή βάση σε συνέργεια με τα υπόλοιπα έργα που προγραμματίζονται για την ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης όπως είναι το έργο που αφορά στην ανάπτυξη δικτύων τοπικής πρόσβασης σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της ελληνικής επικράτειας συνολικού προϋπολογισμού 184,5 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας».