ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυξημένο μέρισμα 0,20 ευρώ από τη ΝΙΚΑΣ

Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,20 ευρώ ανά μετοχή για την οικονομική χρήση του 2003 έναντι 0,17 ευρώ το 2002 θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η διοίκηση της αλλαντοβιομηχανίας Νίκας.

Τη χρονιά που πέρασε, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 125,3 εκατ. ευρώ από 118 εκατ. ευρώ το 2002, παρουσιάζοντας αύξηση κατα 6,2%. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 14,9 εκατ. ευρώ από 10,8 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 39%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας έφθασαν τα 6,7 εκατ. ευρώ από 4,5 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 49%.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Νίκας, οι κυριότεροι παράγοντες που συνέβαλαν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων είναι η αύξηση των περιθωρίων κέρδους, λόγω κυρίως της μείωσης των δαπανών σε σχέση με τις πωλήσεις, η αύξηση του όγκου των πωλήσεων αλλά και η συνεισφορά των θυγατρικών εταιρειών, το σύνολο των οποίων είχε θετικά αποτελέσματα