ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ζημίες 49,12 εκατ. ευρώ ο όμιλος Τράπεζας Κύπρου

Αυξημένες ζημίες εμφάνισε ο όμιλος της Τράπεζας Κύπρου για την παρελθούσα χρήση, οι οποίες ανήλθαν στα 49,12 εκατ. ευρώ έναντι 36,49 εκατ. ευρώ που ήταν το 2002. Τα οργανικά κέρδη (κέρδη πριν από τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και πριν από τη φορολογία) ανήλθαν σε 100,6 εκατ. λίρες (171,5 εκατ. ευρώ), αυξημένα κατά 12%.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αυξήθηκαν σημαντικά και διαμορφώθηκαν στα 187,918 εκατ. ευρώ από 136,674 εκατ. ευρώ το 2002. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η αύξηση στην οργανική κερδοφορία του ομίλου επιτεύχθηκε παρά τις αρνητικές επιπτώσεις από τις μειώσεις επιτοκίων στην Κύπρο και διεθνώς, αλλά και την εφαρμογή των νέων, αυστηρότερων κανονισμών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά με την αναστολή αναγνώρισης τόκων.

Η χρέωση για τους τόκους σε αναστολή αυξήθηκε από 20,3 εκατ. λίρες (34,6 εκατ. ευρώ) για το 2002 σε 32,3 εκατ. λίρες (55,1 εκατ. ευρώ) για το 2003. Τα οργανικά κέρδη πριν από την αναστολή αναγνώρισης τόκων πέρυσι ήταν αυξημένα κατά 21% έναντι του 2002. Η οργανική κερδοφορία του ομίλου αυξήθηκε κυρίως λόγω της καλής απόδοσης των εργασιών στην Ελλάδα, όπως και των προσπαθειών για βελτίωση της επιτοκιακής ψαλίδας του συγκροτήματος, παρά τις μειώσεις των επιτοκίων διεθνώς.

Η συμβολή των εργασιών του ομίλου στην Ελλάδα στα συνολικά οργανικά κέρδη έφτασε τα 41,8 εκατ. λίρες (71,3 εκατ. ευρώ), ποσοστό 42%, αυξημένα κατά 26% έναντι του 2002.