ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανοδικά αποτελέσματα η Notos

Ανοδικά κινήθηκαν τα αποτελέσματα της NotosCom κατά το δωδεκάμηνο του 2003, τόσο σε εταιρικό όσο και ενοποιημένο επίπεδο. Σε επίπεδο ομίλου, τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 27,1 εκατ. ευρώ έναντι 23,6 εκατ. το 2002, αυξημένα κατά 14,8% σε ετήσια βάση, ενώ το EBITDA ανήλθε σε 41 εκατ. ευρώ από 37 εκατ. το 2002, παρουσιάζοντας αύξηση ως ποσοστό επί των πωλήσεων από 16,9% σε 17,1%. Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 111,3 εκατ. ευρώ από 100,5 εκατ. το 2002, ως ποσοστό 46,4% επί των πωλήσεων έναντι 45,9% το 2002, ενώ ο κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε σε 240 εκ. ευρώ αυξημένος κατά 9,7%.

H μητρική εταιρεία παρουσίασε κέρδη προ φόρων 27,8 εκατ. ευρώ, έναντι 22,5 εκατ. το 2002, ενισχυμένα κατά 12%, λειτουργικά κέρδη στο ύψος των 31,2 εκατ. ευρώ, έναντι 24,1 εκατ. ευρώ το 2002, παρουσιάζοντας αύξηση ως ποσοστό επί των πωλήσεων από 12,8% σε 14,8%, ενώ τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 93,5 εκατ. ευρώ από 82,5 εκατ. το 2002, με το περιθώριο μικτού κέρδους να διαμορφώνεται σε 44,5% επί των πωλήσεων έναντι 44% το 2002. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 209,9 εκατ. ευρώ το 2003, έναντι 187,4 εκατ. το 2002, αυξημένος κατά 12%.