ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διπλάσιο μέρισμα θα διανείμει φέτος η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.»

Την διανομή διπλάσιου μερίσματος σε σχέση με πέρσι αποφάσισε η διοίκηση της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.» και προβλέπεται να είναι 0,20 ευρώ ανά μετοχή, από 0,10 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της μητρικής εταιρείας ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 51,67 εκατ. ευρώ από 42,34 εκατ. ευρώ το 2002, εμφανίζοντας αύξηση 22%. Τα κέρδη ανήλθαν στα 2,41 εκατ. ευρώ από 1,88 εκατ. ευρώ το 2002, δηλαδή είναι αυξημένα κατά 28,2%.

Τα κέρδη προ χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και φόρων ανήλθαν στα 7,2 εκατ. ευρώ από 6,5 εκατ. ευρώ το 2002.

Στον ενοποιημένο ισολογισμό ο όμιλος εμφανίζει αύξηση των οικονομικών της μεγεθών. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών το 2003 διαμορφώθηκε στα 85,9 εκατ. ευρώ έναντι 68,2 εκατ. ευρώ το 2002, παρουσιάζοντας αύξηση 26%. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 9,4 εκατ. ευρώ από 8,7 εκατ. ευρώ το 2002, ήτοι αύξηση 8%. Τα κέρδη προ χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και φόρων ανήλθαν κατά το 2003 στο ποσό των 21,90 εκατ. ευρώ έναντι 20,07 εκατ. ευρώ το 2002.

Σημαντική είναι η συνεισφορά της θυγατρικής εταιρείας ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΕΠΝ στα ενοποιημένα αποτελέσματα της 31.12.2003. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 23,9 εκατ. ευρώ από 20,7 εκατ. ευρώ, ήτοι αύξηση 15,5%.

Τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν στα 10,4 εκατ. ευρώ από 8,9 εκατ. ευρώ το 2002, ήτοι αύξηση 17%.

Σημαντική αύξηση εμφανίζουν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, τα οποία την 31.12.2003 ανέρχονται στα 46,7 εκατ. ευρώ έναντι 30,8 εκατ. ευρώ την 31.12.2002. Σημειώνεται, ότι η θυγατρική κατά ποσοστό 100% εταιρεία της με την επωνυμία «Αργοναύτης Εταιρεία Επενδύσεων στην Ποντοπόρο Ναυτιλία» κατέθεσε αίτηση εισαγωγής των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Πρόκειται για την πρώτη Εταιρεία Επενδύσεων στην Ποντοπόρο Ναυτιλία που υποβάλλει αίτηση εισαγωγής στο Χ.Α.

Η απόφαση για την εισαγωγή στο Χ.Α. ελήφθη από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΕΠΝ της 21.01.2004, η οποία μεταξύ άλλων αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Δημόσια Εγγραφή κατά το ποσό των 10.197.200 ευρώ, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 10.197.200 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.

Η τιμή διάθεσης θα καθορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 350/85 πριν από τη Δημόσια Εγγραφή. Σύμβουλοι Εκδοσης και Κύριοι Ανάδοχοι είναι η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς.