ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Φορολογικά κίνητρα για μετοχικά και μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια

Εκπτωση έως 3.000 ευρώ θα απολαμβάνει ο μεριδιούχος μετοχικών και μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού, εφ’ όσον διακρατήσει την επένδυσή του στο ίδιο αμοιβαίο για τουλάχιστον τρία έτη, μέτρο που ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2005 έως 31/12/2009, με δυνατότητα παράτασης της ισχύος αυτού του φορολογικού κινήτρου. Προϋπόθεση είναι ότι το αντίτιμο για την αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων δεν θα έχει προκύψει από ρευστοποιήσεις αμοιβαίων της ίδιας κατηγορίας. Πρόκειται για ένα «σημαντικό», όπως το χαρακτηρίζει η αγορά, φορολογικό κίνητρο που περιλαμβάνει το πρόσφατο φορολογικό νομοσχέδιο (άρθρο 2, παραγρ. 3 του νόμου 3296/2004) και το οποίο εξηγεί ο πρόεδρος της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών κ. Νικόλαος Μπέρτσος:

Εκπτωση δαπανών από το εισόδημα

Ο νόμος προβλέπει ότι:

«Ποσοστό είκοσι τοις εκατό της δαπάνης που καταβλήθηκε από τον υπόχρεο για την αγορά μεριδίων μετοχικών και μεικτών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού, εφ’ όσον αυτά δεν μεταβιβαστούν για τρία (3) έτη από την αγορά τους.

Το ποσό της έκπτωσης αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα του έτους μέσα στο οποίο συμπληρώνονται τα τρία έτη από την αγορά τους και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά κατά φορολογούμενο.

Προϋπόθεση της έκπτωσης είναι το ποσό της δαπάνης για την αγορά των μεριδίων Α/Κ. να μην προέρχεται από ρευστοποιήσεις ήδη υπαρχόντων μετοχικών και μεικτών αμοιβαίων κεφαλαίων, αλλά από νέα κεφάλαια.

Οταν αγοράζουν αμοιβαία κεφάλαια από κοινού περισσότερα πρόσωπα, το ποσό έκπτωσης των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ επιμερίζεται ανάλογα με τον αριθμό τους.

Η έκπτωση αυτή παρέχεται και επί αγοράς μεριδίων μετοχικών και μεικτών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού, που είναι συνδεδεμένα με ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής.

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για αγορές μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων που πραγματοποιούνται από 1.1.2005 έως 31.12.2009.

Με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να παρατείνεται η χρονική περίοδος ισχύος».

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, όσοι αγοράζουν μετοχικά ή μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια από 1ης Ιανουαρίου 2005 δικαιούνται έκπτωση μέχρι 3.000 ευρώ ανά φορολογούμενο υπό την προϋπόθεση:

α. Οτι θα διακρατούν τα Α/Κγια μία τριετία.

β. Το προϊόν της αγοράς δεν θα προκύψει από ρευστοποίηση Αμοιβαίων Κεφαλαίων της ίδιας κατηγορίας.

Είναι ευνόητο ότι η απαλλαγή αφορά όλες τις αγορές μεριδίων που έγιναν εφ’ άπαξ ή τμηματικά κατά τη διάρκεια ενός έτους, ανεξάρτητα αν αναφέρονται σε ένα ή περισσότερα Α/Κ, τα οποία προβλέπονται από τον ανωτέρω νόμο.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το μέτρο αυτό παρέχει ένα σοβαρό φορολογικό κίνητρο σε όσους επενδύσουν σ’ αυτά τα Αμοιβαία Κεφάλαια και τονίζει τον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα που πρέπει να έχουν οι επενδύσεις στα Αμοιβαία Κεφάλαια αυτών των κατηγοριών.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έχει κάνει η Ενωση Θεσμικών Επενδυτών, τα φορολογικά οφέλη για τους μεριδιούχους είναι σημαντικά.

Τα οφέλη αυτά εξαρτώνται από το ύψος της επένδυσης, τον αριθμό των συνδικαιούχων και τον οριακό φορολογικό συντελεστή του μεριδιούχου.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία αυτών των πινάκων, το φορολογικό κίνητρο που προαναφέρθηκε λειτουργεί σαν επιδότηση της απόδοσης του Α/Κ και είναι εξαιρετικά σημαντικό, ειδικότερα για τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια όπου ο κίνδυνος των αγορών είναι πιο περιορισμένος.