ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανοδος με αιχμή τη λιανική η Alpha

Δυναμική βελτίωση των μεγεθών της παρουσίασε στο δεύτερο τρίμηνο του 2005 η Alpha Bank διαλύοντας τις αμφιβολίες που δημιούργησαν κάποιες αδύναμες επιδόσεις της στο πρώτο τρίμηνο της χρήσης. Με αιχμή την ισχυρή ανάπτυξη της λιανικής τραπεζικής, η Alpha παρουσίασε αύξηση καθαρών κερδών της τάξης του 7,2% ξεπερνώντας κατά πολύ τις προσδοκίες των αναλυτών.

Η ευχάριστη έκπληξη στην κερδοφορία, που τροφοδοτήθηκε κυρίως από τα έσοδα τόκων και την ισχυρή ανάπτυξη των εργασιών της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενθουσίασε τους επενδυτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με αποτέλεσμα η μετοχή της στη Σοφοκλέους να αποκομίσει χθες εντυπωσιακά κέρδη της τάξης του 5,31%, ενώ οι συναλλαγές ανήλθαν στα 1,8 εκατ. τεμάχια.

Ικανοποίηση

Στελέχη της Alpha Bank εμφανίζονται λίαν ικανοποιημένα από την εικόνα των αποτελεσμάτων υπογραμμίζοντας την δυναμική ανάπτυξη στο τομέα της καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης και τις επιδόσεις στην NA Ευρώπη. Σημειώνεται ότι η τράπεζα παρουσίασε μεγάλη αύξηση στις χορηγήσεις καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων ενισχύοντας σημαντικά τη θέση της έναντι των βασικών ανταγωνιστών της.

Η ισχυρή αύξηση των εσόδων από τραπεζικές εργασίες, αντιστάθμισαν τις αρνητικές επιπτώσεις τόσο τα αρνητικά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα όσο και από την περιστασιακή ώθηση πέρυσι από την πώληση της Delta Singular.

Αναλυτικά σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου:

– Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε Ευρώ 0,78 το α΄ εξάμηνο του 2005 σε σχέση με ευρώ 0,73 πέρυσι.

– Τα καθαρά κέρδη για τους μετόχους αυξήθηκαν κατά 7,2% σε ευρώ 223,3 εκατ.

– Το καθαρό έσοδο τόκων αυξήθηκε κατά 13,7% σε ευρώ 582,8 εκατ.

– O δείκτης λειτουργικής αποτελεσματικότητας (τακτικά έξοδα προς τακτικά έσοδα) διαμορφώθηκε σε 50,5%.

– H αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 21,5%.

– O δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε σε 15%, ο δείκτης κεφαλαίων πρώτης διαβαθμίσεως σε 11,5%, ενώ ο δείκτης βασικών κεφαλαίων σε 8,6%.

Το καθαρό έσοδο τόκων αυξήθηκε κατά 13,7% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας την αλλαγή της συνθέσεως του χαρτοφυλακίου δανείων προς χρηματοδοτήσεις με υψηλά περιθώρια. Τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 6,2% μεταξύ των πρώτων δύο τριμήνων, γεγονός που σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας προμηνύει καλή εξέλιξη για την κατηγορία αυτή των εσόδων για το 2005, σύμφωνα με τους στόχους του προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι η «αδυναμία» των προμηθειών ήταν η κύρια εστία προβληματισμού στο πρώτο τρίμηνο.

Χορηγήσεις

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 15% σε ετήσια βάση εκ των οποίων η αύξηση στην Ελλάδα ανήλθε στο 13,8%, ενώ οι χορηγήσεις εκτός Ελλάδος αυξήθηκαν με υψηλότερο ρυθμό (+25,2%). Οι προβλέψεις απομειώσεως διαμορφώθηκαν στο τέλος Ιουνίου 2005 στο 3,7% του συνόλου των χορηγήσεων (3,4% στην Ελλάδα και 6,0% στο εξωτερικό), ωστόσο κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2005, παρατηρήθηκε μια επιβράδυνση στο σχηματισμό προβλέψεων απομειώσεως, καθώς σύμφωνα με τους επιτελείς της Alpha ομαλοποιούνται οι συνθήκες στην αγορά.

Οι στόχοι κερδοφορίας και αποτελεσματικότητας που είχαν τεθεί στο παρελθόν για το 2007 παρέμειναν και μετά την εισαγωγή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων σχεδόν αμετάβλητοι.

Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων προβλέπεται πλέον να υπερβαίνει το 26% το 2007, ενώ οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας βασικών κεφαλαίων (Core Tier I) και συνολικών κεφαλαίων (Total BIS) αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 7% – 8% και άνω του 12% αντιστοίχως.