ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με ποιους δείκτες αποτιμάται το παρόν και το μέλλον κάθε κλάδου

Για τη μέτρηση της διαρθρωτικής μεταβολής χρησιμοποιούνται δύο ευρέως αποδεκτοί δείκτες, ο δείκτης Lilien και ο δείκτης ανομοιότητας (dissimilarity index). Για την αποτίμηση της πορείας ενός οικονομικού κλάδου, η ICAP χρησιμοποιεί τους εξής δείκτες:

– Εξελίξεις στον πληθυσμό των επιχειρήσεων: Οι διακυμάνσεις στον αριθμό των επιχειρήσεων ενός κλάδου θεωρείται ότι μπορούν να προβλέψουν την πορεία του ίδιου του κλάδου.

– Εξελίξεις στην απασχόληση: Η σημασία που αποδίδεται στην απασχόληση ενός κλάδου αντικατοπτρίζει περισσότερο αξιολογικές κρίσεις ως προς τις δυσμενείς κοινωνικές συνέπειες της ανεργίας, παρά την ύπαρξη μιας σταθερής σχέσης μεταξύ απασχόλησης και της γενικής πορείας του κλάδου.

– Εξελίξεις στην κερδοφορία: Αν και είναι αναμενόμενο οι φθίνοντες κλάδοι να παρουσιάζουν χαμηλή κερδοφορία, εν τούτοις ο δείκτης αυτός δεν αποτελεί ικανή συνθήκη, αφού μπορεί να σχετίζεται με εντονότερο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων.

– Εξελίξεις στην εγχώρια ή την εξωτερική αγορά: Δείκτες όπως η φαινομενική κατανάλωση, η συνολική εγχώρια χρήση και το μερίδιο των εισαγωγών στην εγχώρια αγορά των προϊόντων ενός κλάδου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν το μέγεθος της εγχώριας αγοράς. Η εξωτερική αγορά προσεγγίζεται κυρίως μέσω των εξαγωγών και του μεριδίου στην παγκόσμια αγορά.

– Εξελίξεις στον όγκο της παραγωγής: Ο όγκος της παραγωγής, που προσεγγίζεται συνήθως μέσω του προϊόντος, των παραγγελιών, της αξίας παραγωγής ή της προστιθέμενης αξίας σε σταθερές τιμές, αποτελεί βαρόμετρο των εξελίξεων σε κάθε κλάδο.

– Εξελίξεις στην αξία της παραγωγής: Η αξία της παραγωγής είναι ο όγκος της παραγωγής του κλάδου επί τις τιμές των αντιστοίχων προϊόντων.

Πότε ένας κλάδος φθίνει

Φθίνων κλάδος είναι εκείνος που εμφανίζει σωρευτικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1. Απώλεια όγκου παραγωγής, δηλαδή έχει αρνητικό μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής όγκου.

2. Η παραπάνω απώλεια παραγωγής δεν περιορίζεται σε μικρό αριθμό ετών, αλλά διασπείρεται σε τουλάχιστον 4 από τα 7 έτη για τα οποία διατίθενται στοιχεία (το κριτήριο της διάρκειας). Ο κλάδος δηλαδή έχει αρνητικό ετήσιο ρυθμό μεταβολής όγκου για τουλάχιστον 4 από τα 7 εξεταζόμενα χρόνια.

3. Μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της αξίας παραγωγής χαμηλότερο από τον μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των τιμών, όπως αυτός μετράται από τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ.

Πότε είναι ανερχόμενος

Ως ανερχόμενος κλάδος ορίζεται εκείνος ο κλάδος οικονομικής δραστηριότητας που εμφανίζει σωρευτικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1. Αύξηση όγκου παραγωγής μεγαλύτερη του μέσου όρου της οικονομίας, δηλαδή έχει θετικό δείκτη σχετικού μεριδίου όγκου παραγωγής.

2. Η παραπάνω ταχεία αύξηση της παραγωγής δεν περιορίζεται σε μικρό αριθμό ετών, αλλά διασπείρεται σε τουλάχιστον 4 από τα 7 έτη για τα οποία διατίθενται στοιχεία (κριτήριο της διάρκειας). Ο κλάδος δηλαδή έχει θετικό δείκτη σχετικού μεριδίου όγκου παραγωγής για τουλάχιστον 4 από τα 7 χρόνια που εξετάζονται.

3. Μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της αξίας παραγωγής υψηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο της οικονομίας, δηλαδή έχει θετικό δείκτη σχετικού μεριδίου αξίας παραγωγής.