ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιδοτήσεις για ερευνητικές δραστηριότητες

Η βιομηχανική έρευνα αποτελεί έναν από τους πυλώνες στήριξης των σύγχρονων οικονομιών και μια από τις βασικές προτεραιότητες των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Σήμερα θα κάνουμε μια παρουσίαση του προγράμματος ΠΑΒΕΤ 2005 (Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Βιομηχανικής Ερευνας και Τεχνολογίας), που αποτελεί ένα από τα κυριότερα χρηματοδοτικά εργαλεία των επιχειρήσεων που θέλουν να αναπτύξουν τις ερευνητικές τους δραστηριότητες.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Μέτρο 4.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», και συγκεκριμένα πρόκειται για τη Δράση 4.3.1. Υπεύθυνος φορέας του προγράμματος είναι η Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας του υπουργείου Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος, το μέτρο στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση της βιομηχανικής έρευνας και των δραστηριοτήτων προανταγωνιστικού τύπου με την επιχορήγηση έργων, που θα εκτελεσθούν στην Ελλάδα από ελληνικές επιχειρήσεις με ήδη ανεπτυγμένη παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα σε τομείς όπως: οι τηλεπικοινωνίες, η πληροφορική, το περιβάλλον, η ενέργεια, τα ηλεκτρονικά, η ιατρική τεχνολογία, τα φάρμακα, η βιοτεχνολογία, οι χημικές διεργασίες, τα υλικά, η ρομποτική και ο αυτοματισμός, η μηχανολογία, η γεωργική βιομηχανία, οι ιχθυοκαλλιέργειες, τα τρόφιμα και τα ποτά και οι κατασκευές.

Ως «βιομηχανική έρευνα» εννοείται η σχεδιασμένη έρευνα ή έρευνες που αποσκοπούν στην απόκτηση νέων γνώσεων με στόχο οι γνώσεις αυτές να είναι χρήσιμες για την οριστική διαμόρφωση των νέων προϊόντων, μεθόδων ή υπηρεσιών ή να συνεπάγονται σημαντική βελτίωση των υφιστάμενων προϊόντων, μεθόδων ή υπηρεσιών.

Ως «δραστηριότητα ανάπτυξης σε προανταγωνιστικό στάδιο» εννοείται η συγκεκριμενοποίηση των αποτελεσμάτων της βιομηχανικής έρευνας σε ένα σχέδιο, πρόγραμμα ή σχεδιασμό για νέα προϊόντα, νέες μεθόδους παραγωγής ή νέες υπηρεσίες, τροποποιημένες ή βελτιωμένες, που προορίζονται για πώληση ή για χρήση, περιλαμβανομένης και της δημιουργίας ενός πρώτου πρωτοτύπου που δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την εννοιολογική διατύπωση και τον σχεδιασμό άλλων προϊόντων, μεθόδων ή υπηρεσιών καθώς και προγραμμάτων αρχικής επίδειξης ή προτύπων πειραματικών προγραμμάτων, υπό τον όρο ότι αυτά τα προγράμματα δεν θα μπορούν να μετατρέπονται ή να χρησιμοποιούνται για βιομηχανικές εφαρμογές ή για εμπορική εκμετάλλευση. Δεν περιλαμβάνει τις συνήθεις τροποποιήσεις ή τις τροποποιήσεις που γίνονται κατά καιρούς σε προϊόντα, στάδια παραγωγής, μεθόδους κατασκευής, υπάρχουσες υπηρεσίες και άλλες τρέχουσες ενέργειες, ακόμη και αν αυτές οι τροποποιήσεις μπορεί να παρουσιάζουν βελτιώσεις. Προτάσεις για ένταξη στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλονται από επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας με την προϋπόθεση να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση και να έχουν δημοσιεύσει ισολογισμό. Η πρόταση για επιχορήγηση μπορεί να υποβληθεί από μία και μόνο επιχείρηση ή σε συνεργασία από δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις.

Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος και τα αντίστοιχα ποσοστά επιδότησης είναι τα εξής:

1. Αμοιβές προσωπικού: για αμοιβές νέου προσωπικού, που θα προσληφθεί από την επιχείρηση αποκλειστικά για τις ανάγκες του έργου με σύμβαση εργασίας, επιδοτείται ποσοστό μέχρι 70% της σχετικής δαπάνης. Αν η απασχόληση του νέου προσωπικού στηρίζεται σε αναθέσεις έργου το ποσοστό επιχορήγησης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50%. Για αμοιβές προσωπικού, ήδη απασχολούμενου, το ποσοστό μπορεί να φθάσει έως 25% της σχετικής δαπάνης. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για αμοιβές του προσωπικού κάθε ειδικότητας και αναλογικά με τον χρόνο απασχόλησής του, με την προϋπόθεση ότι αυτό θεωρείται αναγκαίο για την εκπόνηση του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου.

2. Οργανα, εξοπλισμός και λογισμικό: στην περίπτωση αυτή το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50% του συνόλου των σχετικών δαπανών. Περιλαμβάνονται μικρά όργανα, συσκευές, διατάξεις και εξαρτήματά τους, που θα χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση του έργου, σε εργαστηριακή ή και ημιβιομηχανική κλίμακα. Δεν επιχορηγείται η αγορά βασικού εξοπλισμού, αποσβέσεις και ενοικιάσεις. Βασική προϋπόθεση είναι ο συγκεκριμένος εξοπλισμός να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και σε μόνιμη βάση για την ερευνητική δραστηριότητα

3. Αναλώσιμα που σχετίζονται άμεσα και στηρίζουν την ερευνητική δραστηριότητα. Το ποσοστό επιδότησης είναι 30%.

4. Δαπάνες υπεργολαβίας: Στην περίπτωση που τμήμα του ερευνητικού έργου εκτελείται από εργαστήρια ΑΕΙ, ΤΕΙ, Δημόσιο Ερευνητικό Κέντρο και Εταιρεία ΒΕΤΑ, η δαπάνη του υπεργολάβου καλύπτεται από το πρόγραμμα κατά 50% αν πρόκειται για βιομηχανική έρευνα, ενώ αν πρόκειται για δραστηριότητα προανταγωνιστικού τύπου για την περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά 45%, και για την περίπτωση των μεγάλων επιχειρήσεων κατά 35%. Η δαπάνη υπεργολαβίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

5. Λοιπά έξοδα λειτουργίας που στηρίζουν άμεσα την ερευνητική δραστηριότητα έως 30% του συνόλου του σχετικού κονδυλίου. Τα έξοδα αυτά δεν θα υπερβαίνουν το 5% του συνολικού προϋπολογισμού. Στα λοιπά έξοδα περιλαμβάνονται έξοδα πιστοποίησης, προτυποποίησης και κατοχύρωσης των αποτελεσμάτων, έξοδα μετακινήσεων. Ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις περιλαμβάνονται οι δαπάνες πιστοποίησης, τυποποίησης και κατοχύρωσης των αποτελεσμάτων.

Να σημειωθεί ότι δεν είναι επιλέξιμες οι τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.) και ο ΦΠΑ. Σε κάθε περίπτωση τα συνολικά ποσοστά επιδότησης των προτάσεων δεν μπορεί να είναι περισσότερο από:

– 60% του συνολικού προϋπολογισμού των παραπάνω δαπανών έργων βιομηχανικής έρευνας ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης.

– 45% του συνολικού προϋπολογισμού των παραπάνω δαπανών έργων δραστηριοτήτων ανάπτυξης σε προανταγωνιστικό στάδιο, τα οποία αναλαμβάνει μικρή ή μεσαία επιχείρηση.

– 35% του συνολικού προϋπολογισμού των παραπάνω δαπανών έργων δραστηριοτήτων ανάπτυξης σε προανταγωνιστικό στάδιο, τα οποία αναλαμβάνει μεγάλη επιχείρηση.

Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα μεταξύ 12 μηνών (κατ’ ελάχιστον) και 18 μηνών (μέγιστο).

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων είναι η 7η Οκτωβρίου 2005.