ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε θετική τροχιά το πρώτο εξάμηνο η FORTHnet

Μικρά κέρδη, ύψους 378 χιλιάδων ευρώ, εμφανίζει η FORTHnet στη λογιστική κατάσταση του πρώτου εξαμήνου, με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ). Πέρυσι, η εταιρεία τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είχε παρουσιάσει ζημίες 654.000 ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου FORTHnet από 40.060.744 στο πρώτο εξάμηνο του 2004 έφτασε τα 45.725.951 στο αντίστοιχο εξάμηνο 2005, παρουσιάζοντας αύξηση 14,1%. Τα μεικτά κέρδη από 11.636.094 το 2004 έφτασαν τα 12.619.570 ευρώ το 2005, παρουσιάζοντας αύξηση 8,5%.

Είναι η πρώτη φορά που η FORTHnet δημοσιεύει αποτελέσματα σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα τα οποία έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές. Οι βασικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό αποσβέσεων που ενσωματώνεται στο κόστος πωληθέντων, το ότι οι αποσβέσεις γίνονται σύμφωνα με την ωφέλιμη ζωή των παγίων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της σταθερής τηλεφωνίας. Τα έξοδα εγκατάστασης δεν αναγνωρίζονται στα ΔΛΠ.