ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση επενδύσεων για έξυπνες μετακινήσεις

Σήμερα θα παρουσιάσουμε τη Δράση «Χρηματοδότηση ΜΜΕ για την ανάπτυξη Καινοτόμων Τηλεματικών Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης και Ενημέρωσης χρηστών Οδικού Δικτύου», η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας».

Η Δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα των ευφυών μεταφορών. Οι ενέργειες που θα χρηματοδοτηθούν σχετίζονται με την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και την παροχή προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services) και αποτελούν μέρος της πολιτικής για την οδική ασφάλεια (e-safety).

Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος, οι επενδυτικές προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να προβλέπουν την παροχή υπηρεσιών, οι οποίες καλύπτουν υποχρεωτικά τις παρακάτω κατηγορίες:

– Δυναμική πλοήγηση των οδηγών όσον αφορά την επιλογή της διαδρομής προς τον προορισμό τους, αξιοποιώντας σε πραγματικό χρόνο τα κυκλοφοριακά στοιχεία, τα οποία διατίθενται από το ΥΠΕΧΩΔΕ ή/και από άλλη πηγή που διαθέτει κυκλοφοριακά στοιχεία πραγματικού χρόνου.

– Δυναμική πληροφόρηση των οδηγών για έκτακτα συμβάντα που παρεμποδίζουν την κυκλοφοριακή ροή στο οδικό δίκτυο του γεωγραφικού χώρου που θα καλύπτεται.

– Υπηρεσίες αυτόματης επείγουσας κλήσης και αυτόματου εντοπισμού θέσεως σε περίπτωση δυστυχήματος ή έκτακτης ανάγκης.

– Πληροφόρηση συνδρομητών εκτός οχήματος μέσω ευρυζωνικών δικτύων για χρόνους μετακινήσεων, την κυκλοφοριακή κατάσταση του οδικού δικτύου καθώς και για έκτακτα συμβάντα, αξιοποιώντας σε πραγματικό χρόνο τα κυκλοφοριακά στοιχεία που διατίθενται από το ΥΠΕΧΩΔΕ ή/και από άλλη πηγή που διαθέτει κυκλοφοριακά στοιχεία πραγματικού χρόνου.

Ακόμα θα ήταν δυνατόν στο πλαίσιο της ίδιας δράσης να παρέχονται ενδεικτικά οι ακόλουθες προαιρετικές υπηρεσίες:

– Υπηρεσίες Πληροφόρησης Ταξιδιωτών και Εντοπισμού σημείων ενδιαφέροντος (ΡΟΙ – Points of Interest: εστιατόρια, ξενοδοχεία, μουσεία, κινηματογράφοι) και πληροφορίες εντός και εκτός του οχήματος.

– Ανάπτυξη σχετικών με τις μεταφορές εφαρμογών και υπηρεσιών με τη χρήση ευφυών καρτών πολλαπλών χρήσεων.

– Δυναμική πληροφόρηση διαθεσιμότητας ελεύθερων θέσεων σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης (σταθμοί αυτοκινήτων – parking) σε οδηγούς οχημάτων εν κινήσει.

– Δυναμική ενημέρωση εταιρειών εφοδιασμού (logistics, 3PL) για την κυκλοφοριακή κατάσταση του οδικού δικτύου, για τον καλύτερο προγραμματισμό του στόλου τους και την εξυπηρέτηση των πελατών τους.

Στη Δράση μπορούν να συμμετάσχουν μεμονωμένες υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον δευτερογενή ή στον τριτογενή τομέα της οικονομίας, με κύκλο εργασιών < 50.000.000 ευρώ ή ενεργητικό <43.000.000 ευρώ και αριθμό απασχολούμενου προσωπικού μικρότερο ή ίσο των 250 ατόμων.

Η διάρκεια των έργων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Δράσης δεν είναι δυνατό να ξεπεράσει το χρονικό διάστημα των 18 μηνών από την επίσημη έναρξη του έργου (ημερομηνία υπογραφής σύμβασης).

Το επιχειρησιακό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει δύο φάσεις υλοποίησης:

– Εντός χρονικού διαστήματος μεγίστης διάρκειας 12 μηνών από την έναρξη του έργου, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η εγκατάσταση της απαιτούμενης υποδομής, να καταστεί δυνατή η λειτουργία των τμημάτων του εξοπλισμού που έχει εγκατασταθεί και να έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις (Α΄ Φάση).

– Με την παρέλευση της Α΄ Φάσης του έργου και για χρονικό διάστημα μεγίστης διάρκειας 6 μηνών θα πρέπει να προβλέπεται δοκιμαστική λειτουργία του συνόλου των υπηρεσιών που πρόκειται να αναπτυχθούν μέσω της συγκεκριμένης επένδυσης (Β΄ Φάση).

Επιδοτούνται ολοκληρωμένες επενδυτικές προτάσεις για την αξιοποίηση κυκλοφοριακών στοιχείων, που διατίθενται από το ΥΠΕΧΩΔΕ ή/και από άλλη πηγή που διαθέτει κυκλοφοριακά στοιχεία πραγματικού χρόνου, και την παροχή μέσω καινοτόμων εφαρμογών χρήσιμων υπηρεσιών και πληροφοριών, που θα στοχεύουν στη δυναμική ενημέρωση των οδηγών και τη μεγιστοποίηση της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο συγκεκριμένου γεωγραφικού χώρου.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν τα κόστη των σημαντικότερων συστατικών στοιχείων που απαρτίζουν μια ολοκληρωμένη και λειτουργική λύση και αφορούν επενδύσεις σε πάγια (προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών, αγορά εφαρμογών λειτουργικού και εξειδικευμένου λογισμικού, αγορά τεχνογνωσίας, ή απόκτηση δικαιωμάτων – χρήσης τεχνογνωσίας) και άυλες επενδύσεις (υπηρεσίες διασύνδεσης και προμήθειας δεδομένων, ενέργειες προώθησης / προβολής, παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους και εκπόνηση μελετών σχετιζομένων με το επιχειρηματικό σχέδιο και αναφερόμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, οργάνωσης και διοίκησης του έργου).

Δεδομένου ότι σχετικές με το έργο δαπάνες είναι επιλέξιμες ακόμη και εάν έχουν πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία υποβολής πρότασης και πριν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, είναι δυνατή η έναρξη υλοποίησης του έργου ακόμη και πριν από την έγκριση της πρότασης και την υπαγωγή της επιχείρησης στη Δράση.

Κάθε δαπάνη που πραγματοποιείται από τη στιγμή της προκήρυξης της Δράσης και μετά, είναι επιλέξιμη. Στην περίπτωση που η επιχείρηση αποφασίσει να πραγματοποιήσει δαπάνες πριν από την έγκριση της πρότασής της και η πρότασή της απορριφθεί, αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την ευθύνη υλοποίησης των εν λόγω δαπανών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί μέσω της Δράσης, ανέρχεται στα 3.912.937 ευρώ, από τα οποία το 50% προέρχονται από δημόσια δαπάνη ενώ το υπόλοιπο 50% θα καλυφθεί με ιδιωτική συμμετοχή.

– Το ποσοστό της επιχορήγησης για κάθε επενδυτική πρόταση που θα χρηματοδοτηθεί, ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης.

– Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής της επιχείρησης στην επένδυση δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 25% του συνολικού προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης.

– Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση είναι 300.000 ευρώ.

Προτάσεις υποβάλλονται μέχρι 31 Μαΐου.