ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εκρηξη κερδών +132% η «Κύπρου» μετά την αναδιάρθρωση

Ισχυρή βελτίωση παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου για το πρώτο τρίμηνο του έτους. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων του συγκροτήματος ανήλθαν στα 65 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 132% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2005.

Στη βελτίωση των αποτελεσμάτων συνέβαλαν η αναδιάρθρωση των εργασιών του Συγκροτήματος στην Κύπρο σε συνδυασμό με το σχέδιο συγκράτησης εξόδων και την ενίσχυση εσόδων, η συνέχιση της δυναμικής επέκτασης στην Ελλάδα και η καλή πορεία των ασφαλιστικών εργασιών του Συγκροτήματος, καθώς και τα θετικά αποτελέσματα από τη διάθεση και μεταβολή στη δίκαιη αξία χρηματοοικονομικών μέσων.

Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων του Συγκροτήματος αυξήθηκε κατά 7,8 εκατοστιαίες μονάδες έναντι του α΄ τριμήνου 2005 φθάνοντας το 19,1%, ενώ ο δείκτης αποτελεσματικότητας (κόστος προς έσοδα) βελτιώθηκε στο 49,0% από 59,9% που ήταν το α΄ τρίμηνο 2005.

Σημαντική είναι η συνεισφορά των εργασιών του Συγκροτήματος στην Ελλάδα στα συνολικά κέρδη του Συγκροτήματος, με την αύξηση κερδών πριν από τις προβλέψεις κατά 43% σε 35 εκατ. ευρώ, την αύξηση κερδών πριν από τη φορολογία κατά 63% σε 20 εκατ. ευρώ και την αύξηση κερδών μετά τη φορολογία κατά 58% στα 14 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου, με βάση τα μέχρι σήμερα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος, τις ενδείξεις για την περαιτέρω εξέλιξή τους και τις τρέχουσες συνθήκες στις αγορές όπου δραστηριοποιείται το Συγκρότημα, τα καθαρά κέρδη του Συγκροτήματος μετά τη φορολογία για ολόκληρο το έτος 2006 αναμένεται να υπερβούν τον στόχο των 208 εκατ. ευρώ που έχει θέσει η διοίκηση της τράπεζας.