ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

AGENDA

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΜΑΪΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της τράπεζας, στις 09.30, στην Αθήνα, στην αίθουσα Grand Ballroom του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρεταννία» (Βασ. Γεωργίου Α’ αρ. 1, Αθήνα), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 2. Πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης για αγορά μετοχών σε στελέχη της τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.

ΤΡΙΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στις 14.00, στις αίθουσες του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρεταννία», Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2005 έως 31/12/2005. 2. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

ΜΕΤΚΑ

Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στις 13.00, στις αίθουσες του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρεταννία», Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2005 έως 31/12/2005. 2. Εγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2005 – 31/12/2005.

ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ

Α΄ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στις 15.00, στα γραφεία της έδρας της, στον Δήμο Αγ. Αθανασίου (δημοτικό διαμέρισμα Ν. Αγχιάλου), του νομού Θεσσαλονίκης, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ

ΑLFΑ ALFA ENERGY ΑΒΕΕ

Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στις 11.00, στον Δήμο Ασπροπύργου, στην έδρα της εταιρείας, Παραλία Ασπροπύργου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρικής Χρήσης 2005. 2. Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 0,3 ευρώ με ταυτόχρονη διαγραφή ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

ΜULΤΙRΑΜΑ ΑΕΒΕ

Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στις 14.00, στα γραφεία της έδρας της στον Αγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Εταιρικών Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005. 2. Εγκριση εκτός μισθού αμοιβών μελών Δ.Σ. που κατεβλήθησαν για τη χρήση 1.1.2005 – 31.12.2005.