ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

AGENDA

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑΪΟΥ

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.

Α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 13:00, στο Πολιτιστικό Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο CAPSIS, (Πάρνωνος 10, Μαρούσι Αττικής), με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Εκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.

ΜΑRFΙΝ FINANCIAL GRΟUΡ

Επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 17:00, στην αίθουσα συνελεύσεων των γραφείων της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος Α.Ε., Λεωφ. Κηφισίας 24 Β, ισόγειο, στο Αμαρούσιο Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής αμοιβών και προσλήψεων (Nomination and Remuneration Committee) προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. 2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ

2η επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας στις 09:30, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση του συνόλου των διατάξεων του καταστατικού. 2. Εκχώρηση εξουσίας από τη γενική συνέλευση προς το διοικητικό συμβούλιο.

ΝΗΡΕΥΣ

Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 15:00, στην ιστορική αίθουσα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σοφοκλέους 10, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005. 2. Εγκριση για τη διάθεση των αποτελεσμάτων (κερδών) χρήσης 2005 (01-01-2005/31-12-2005) και την καταβολή μερίσματος.

ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας στις 12:00, στο Μέγαρο Μελά, Αιόλου 93 Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Τροποποίηση του υφισταμένου και έγκριση νέου προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών της τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στα διευθυντικά στελέχη και στο προσωπικό της τράπεζας, ως και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας με καταβολή μετρητών έως ευρώ 3 δισ. και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων.