ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αμφισβητούν τώρα και την κίνηση της Cosmote

Ερωτήματα αλλά και ενστάσεις για τη σκοπιμότητα εξαγοράς της Γερμανός ABEE από την Cosmote, καθώς και για το υψηλό τίμημα εγείρονται πλέον και στο κυβερνητικό στρατόπεδο, αλλά και στο εσωτερικό των δύο εμπλεκόμενων εταιρειών (OTE και Cosmote).

Ηδη την περασμένη Πέμπτη τα μέλη του Δ.Σ. του OTE αφενός ζήτησαν να πληροφορηθούν λεπτομέρειες ως προς τη συμφωνία εξαγοράς της Γερμανός, την οικονομική ανάλυση του project (αποτίμηση, τίμημα και επιχειρησιακό σχέδιο με προβλέψεις για το cash flow κ.ά.) και αφετέρου έκριναν αρχικά ως ανεπαρκές και επαχθές το σχήμα χρηματοδότησης της εξαγοράς. Ετσι, η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του OTE επαναλαμβάνεται σήμερα με ζητούμενο την έγκριση του δανείου για την εξαγορά της Γερμανός.

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση προτείνεται το ίδιο μοντέλο χρηματοδότησης της εξαγοράς με το απορριφθέν, με τις εξής λεπτομέρειες:

1) H σύναψη ομολογιακού δανείου από την Cosmote ύψους 1,6 δισ. ευρώ διάρκειας 12 μηνών από τις J.P. Morgan και Citigroup, με την πρώτη να είναι και ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Cosmote στην εξαγορά της Γερμανός. Το ομολογιακό δάνειο συνάπτεται με επιτόκιο Euribor, πλέον περιθωρίου μέχρι 0,20 ποσοστιαίες μονάδες για τους έξι πρώτους μήνες και 0,30 για τους υπόλοιπους. Το επιτόκιο θα επιβαρυνθεί κατά 0,10 ποσοστιαίες μονάδες στην περίπτωση κατά την οποία η πιστοληπτική κατάταξη του OTE, που εγγυάται το δάνειο, πέσει σε BBB.

2) Το δάνειο ύψους 1,1 δισ. ευρώ μετά το δωδεκάμηνο θα αναχρηματοδοτηθεί από την OTE PLC μέσω των ίδιων τραπεζών, ενώ το επιτόκιο, οι φόροι έκδοσης του ομολογιακού δανείου και όλες οι επιβαρύνσεις έναντι των ομολογούχων θα βαρύνουν την Cosmote.

Ως προς την εξαγορά της Γερμανός από την Cosmote σημαντικές λεπτομέρειες που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί προκύπτουν από τη σχετική εισήγηση της 8ης Μαΐου που ετέθη υπόψη των μελών του διοικητικού συμβουλίου και την ευθύνη της σύνταξης φέρουν οι κ. Μαρτιγόπουλος (διευθύνων σύμβουλος), Φωτιάδης (οικονομικός διευθυντής) και η κ. Νικολαΐδη (νομική σύμβουλος).

Ειδικότερα, προκύπτουν τα εξής:

1) H εξαγορά της Γερμανός θα γίνει μέσω ειδικής εταιρείας στην Κύπρο που θα ελέγχεται απόλυτα από την Cosmote. Σ’ αυτήν θα μεταφερθούν αρχικά τα ελεγχόμενα από τον κ. Γερμανό ποσοστά (34,29%) συν πακέτο 7,71% τρίτων προσώπων συνδεδεμένων με αυτόν και ακολούθως το ποσοστό που θα εξαγορασθεί από τη διασπορά (58%) μέσω δημόσιας προσφοράς.

2) H συναλλαγή θα ολοκληρωθεί μετά τις 8-8-2006, ημερομηνία που αναφέρεται για την αποκοπή του μερίσματος της Γερμανός, αν και η Γ.Σ. έχει ορισθεί για τις 22 Ιουνίου.

Ετσι, πέραν του τιμήματος ύψους 650.968.000 ευρώ για το 42%, ο κ. Γερμανός θα εισπράξει και μέρισμα αξίας 8.892.000 από τα κέρδη της χρήσης του 2005.

3) O κ. Π. Γερμανός θα αποκτήσει το 10% της νέας εξαγορασθείσας εταιρείας, επανεπενδύοντας σε αυτήν για 3-5 χρόνια, ενώ για μια 5ετία αναλαμβάνει τη δέσμευση να μην αναπτύξει άμεσα ή έμμεσα ανταγωνιστική δραστηριότητα στη λιανική, με εξαίρεση την πώληση συσκευών χωρίς συνδρομή.

4) Στη Γερμανός πραγματοποιήθηκε μέσω εξωτερικών συμβούλων της Cosmote (J. P. Morgan και PWC) περιορισμένος οικονομικός φορολογικός και νομικός έλεγχος. Αν υπάρξει αθέτηση εγγυητικών δηλώσεων, ο πωλητής υποχρεώνεται σε αποζημίωση από 5-20 εκατ. ευρώ.

5) Οπως αναφέρεται στην ίδια εισήγηση η Cosmote ανέγνωσε τους όρους των συμβάσεων της Γερμανός με τους ανταγωνιστές της (TIM, Vodafone και εναλλακτικούς φορείς), κάτι που ίσως εγείρει θέμα αξιώσεων από μέρους τους για παραβίαση συμφωνιών εμπιστευτικότητας.

6) H αμοιβή της J. P. Morgan θα είναι ύψους 6 εκατ. ευρώ, ενώ η ίδια θα επιμεληθεί και τη σύνταξη της δημόσιας προσφοράς, μέσω της οποίας θα αποκτήσει ποσοστό έως 58% από την Cosmote. H Γερμανός θα αποσυρθεί από το ταμπλό της Σοφοκλέους στις αρχές του 2007.

7) Περίπου 1,5 εκατ. μετοχές ανήκουν σε στελέχη της Γερμανός και αποκτήθηκαν μέσω προγράμματος stock option από 9 ευρώ η μία.

Στην ίδια εισήγηση αναφέρεται γενικά ότι η Γερμανός καλύπτει την ανάγκη της Cosmote για ιδιόκτητο δίκτυο, ενώ παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και συνέργειες σε επίπεδο ομίλου του OTE.