ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών αγροτικού τουρισμού

Η σημερινή μας παρουσίαση αφορά τη δράση 1.2.1.4 του Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ «Ανάπτυξη εναλλακτικών και ειδικών μορφών αγροτικού τουρισμού», η οποία προκηρύχθηκε πρόσφατα.

Ο άξονας προτεραιότητας 1 του Προγράμματος LEADER+, στον οποίο εντάσσεται η συγκεκριμένη δράση έχει στόχο του τη χρηματοδότηση και στήριξη «Ολοκληρωμένων, πιλοτικού χαρακτήρα, στρατηγικών αγροτικής ανάπτυξης»

Ως περιοχή εφαρμογής της δράσης ορίζονται ορεινές – μειονεκτικές περιοχές Καρδίτσας, Φθιώτιδας (εκτός περιοχών εφαρμογής Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου – ΟΠΑΑΧ) και νότιας Λάρισας.

Χρηματοδότηση για επενδύσεις σε εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού, όπως:

– Κατασκηνωτικά κέντρα – παιδικές εξοχές ή/και ειδικών ομάδων πληθυσμού (ΑΜΕΑ).

– Ιαματικός τουρισμός (π.χ. υδροθεραπευτήριο).

– Εκπαιδευτικός και σχολικός τουρισμός (π.χ. υποδομές εκπαίδευσης μαθητών).

– Περιβαλλοντικός – φυσιολατρικός τουρισμός.

– Τουρισμός περιπέτειας.

– Θρησκευτικός και ιστορικός τουρισμός.

– Αεραθλητισμός.

– Ορειβασία – αναρρίχηση – πεζοπορία – ορειβατικό ποδήλατο.

– Κωπηλασία – ιστιοπλοΐα.

– Ιππασία (π.χ. δημιουργία ιππικού κέντρου).

– Ορειβατική χιονοδρομία – χιονοδρομία δρόμων αντοχής.

– Τοξοβολία κ.λπ.

Ως ενδεικτικές δράσεις στο πλαίσιο της κατηγορίας μπορούν να αναφερθούν:

– Δημιουργία και βελτίωση υποδομών διανυκτέρευσης.

– Δημιουργία και βελτίωση υποδομών εστίασης.

– Επισκέψιμα αγροκτήματα με πρόβλεψη υποδομής διανυκτέρευσης.

– Ανάπτυξη εναλλακτικών και ειδικών μορφών αγροτικού τουρισμού.

– Βελτιώσεις επιχειρήσεων αγροτικού τουρισμού για προσαρμογή στις ανάγκες πιστοποίησης ή δικτύωσης.

– Τοπικά κέντρα οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού.

– Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού τουρισμού (π.χ. παραδοσιακά καφενεία, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης επισκεπτών κ.λπ.).

Επιλέξιμες δαπάνες είναι αυτές που αφορούν:

– Τη δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.

– Την αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού συμπεριλαμβανόμενων Telex, fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων ασφάλειας εγκαταστάσεων κ.λπ.

– Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

– Την επέκταση και βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, του περιβάλλοντα χώρου, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού.

– Τη βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά κ.λπ). Η δαπάνη βελτίωσης προσπελασιμότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.

– Την εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, όπως η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης, οι δαπάνες για την έκδοση οικοδομικής άδειας, δαπάνες επιβλέψεων, επιμετρήσεων κ.λπ. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.

– Την αγορά ειδικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού και ειδικού τουρισμού, όπως κατασκηνωτικού, αθλητικού, ορειβατικού, φυσιολατρικού (π.χ. εκτροφείου αρπακτικών πουλιών), ιαματικού, ορεινής ποδηλασίας, rafting, κανό καγιάκ, καταδυτικού, ιππασίας (συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς των ίππων), τοξοβολίας, πλωτής περιήγησης (συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς ειδικών προδιαγραφών επαγγελματικού πλωτού μέσου και εξοπλισμού ασφαλούς πλοήγησης, δυναμικότητας μεταφοράς κατ’ ελάχιστο 15 και κατά μέγιστο 30 επιβατών), καθώς και την αγορά εξοπλισμού ομάδων διάσωσης.

– Την αγορά επαγγελματικών οχημάτων παντός εδάφους και ειδικών προδιαγραφών, τα οποία θα διαθέτουν κατ’ ελάχιστον 7 θέσεις επιβατών για μεταφορά επισκεπτών μόνο σε περιπτώσεις που τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα του εξοπλισμού αυτού (δυσκολία προσπελασιμότητας σε αγροτουριστικό κατάλυμα, οργανωμένες περιηγήσεις σε δύσβατες περιοχές κ.λπ.). Οι προδιαγραφές των οχημάτων, καθώς και οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των δαπανών καθορίζονται στην απόφαση λεπτομερειών του Προγράμματος.

– Τη δημιουργία χώρου προβολής τοπικών προϊόντων (εκτός γεωργικών) σε εγκαταστάσεις καταλυμάτων, χώρων εστίασης κ.λπ.

– Τον σχεδιασμό και εκτύπωση διαφημιστικών και πληροφοριακών εντύπων και αφισών, καθώς και σχετικού ηλεκτρονικού υλικού (cd κ.λπ.).

– Καταχωρίσεις σε έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στο πλαίσιο των τοπικών κέντρων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού.

– Τη δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων.

– Την εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη συνέχεια στην αντίστοιχη δράση της κατηγορίας 1.2.3.

Για τα αγροκτήματα με υποδομή διανυκτέρευσης, εκτός των ανωτέρω, επιλέξιμες είναι και οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών που αφορούν:

– Την περιορισμένης έκτασης συμπλήρωση και βελτίωση του φυτικού κεφαλαίου.

– Την πρώτη αγορά ζώων.

– Εγγειες βελτιώσεις και εξασφάλιση αρδευτικού ύδατος για τις ανάγκες του αγροκτήματος (γεώτρηση σε απόλυτα αιτιολογημένες περιπτώσεις, μικρές λιμνοδεξαμενές, συστήματα άρδευσης κ.λπ.).

– Εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την καθετοποίηση της παραγωγής του αγροκτήματος.

– Την αγορά ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός του αγροκτήματος (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ.) στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη.

– Επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων.

– Τη δημιουργία χώρου προβολής των προϊόντων του αγροκτήματος.

– Τη δημιουργία μουσειακού χώρου για έκθεση μηχανημάτων, εργαλείων και τεχνικών με στόχο την ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένης κατ’ εξαίρεσιν της αγοράς παλαιού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου στόχου.

Σημειώνεται ότι η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση για τα επισκέψιμα αγροκτήματα με υποδομή διανυκτέρευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 στρεμμάτων.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για:

– Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση κ.λπ.).

– Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του φορέα επένδυσης.

– Αγορά αναλώσιμων ειδών για τη λειτουργία της επένδυσης.

– Αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού, εκτός της περίπτωσης δημιουργίας μουσειακού χώρου στο αγρόκτημα.

– Λειτουργικά έξοδα (αμοιβές προσωπικού κ.λπ.).

– Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) των δαπανών της επένδυσης, όταν παρέχεται η νομοθετική δυνατότητα στην επιχείρηση για ανάκτησή του.

Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο 55% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 14 Ιουλίου 2006.