ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ατζεντα

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ

ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕΕΧ

Εκτακτη γ.σ. των μετόχων της εταιρείας, στις 11.00, στα γραφεία της εταιρείας, Αιγάλεω, Ιερά Οδός 269, 1ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών προς συμψηφισμό ζημιών. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

Τακτική γ.σ. των μετόχων της εταιρείας, στις 10.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Σολωμού 24, στον Αλιμο Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, περιόδου 1/1/2005 – 31/12/2005. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση δανειακών υποχρεώσεών της και έκδοση νέων μετοχών.

Η ΕΘΝΙΚΗ

Ετήσια τακτική γ. σ. των μετόχων της εταιρείας, στις 12.00, στo Συνεδριακό Κέντρο (2ο υπόγειο) του Κτιρίου Διοίκησης της ΑΕΕΓΑ. Η ΕΘΝΙΚΗ, Λεωφόρου Συγγρού 103-105, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ελεγκτού για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2005 (1.1.2005 έως 31.12.2005). 2. Εγκριση των αμοιβών που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2005.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Τακτική γ.σ. των μετόχων της εταιρείας, στις 09.00, στην έδρα της εταιρίας (οδός 25ης Αυγούστου 17, Ηράκλειο Κρήτης), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2005 έως 31ης Δεκεμβρίου 2005. 2. Εγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και στον γενικό διευθυντή της κατά το έτος 2005.

ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Α΄ επαναληπτική γ.σ. των μετόχων της εταιρείας, στις 14.00, στην έδρα της εταιρείας, Αμαρούσιο Αττικής, Πατρόκλου 5-7, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Λήψη απόφασης για διάθεση ή διανομή μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή και έγκριση προγράμματος παροχής δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών εκδόσεώς της.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Ετήσια γ.σ. των μετόχων της τράπεζας, στις 16.30, στα κεντρικά γραφεία διοίκησης του Συγκροτήματος, Οδός Στασινού 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, Λευκωσία, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εξέταση της Εκθεσης του διοικητικού συμβουλίου και των οικονομικών καταστάσεων 2005 και έγκριση προτεινόμενου μερίσματος. 2. Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡ-ΦΙΛ ΑΒΕΕ

Εκτακτη γ.σ. των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της εταιρείας, στις 08.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στο Αιγίνειο Πιερίας (67ο χλμ. παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθήνας), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2006 και έγκριση της αμοιβής αυτών. 2. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΝΕΩΡΙΟΝ

Τακτική γ.σ. των μετόχων της εταιρείας, στις 15.00, στην έδρα της εταιρείας, στον Πειραιά (Ακτή Μιαούλη 67), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 11ης εταιρικής χρήσης (από 1.1.2005 έως 31.12.2005). 2. Εγκριση αμοιβών Δ.Σ. και ελεγκτή για την πιο πάνω εταιρική χρήση, καθορισμός αμοιβής μελών Δ.Σ. για το διάστημα από 1.1.2006 μέχρι 31.12.2006 και προέγκριση συναφών συμβάσεων.