ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ασφαλιστικό πρόγραμμα για στελέχη και υπαλλήλους

Ενα νέο προϊόν Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης δημιούργησε και προσφέρει στην ελληνική αγορά η AIG Greece. Πρόκειται για το «ManagementGuard», το οποίο απευθύνεται σε μη εισηγμένες επιχειρήσεις, με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ. Το προϊόν απαντά σε μια σύγχρονη ανάγκη των επιχειρήσεων, καθώς οι διεκδικήσεις εναντίον στελεχών αυξάνονται σημαντικά, με τις περιπτώσεις να μην περιορίζονται στο επίπεδο των εισηγμένων εταιρειών αλλά να αγγίζουν ευρύτερα το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου. Το ManagementGuard, μέσω ενός συνδυασμού πολλαπλών και εκτεταμένων καλύψεων, προστατεύει τα ίδια τα στελέχη αλλά και την εταιρεία από σοβαρές οικονομικές ζημίες που θα υποστούν λόγω απαιτήσεων τρίτων, ενώ η εταιρεία καλύπτεται επιπλέον, έναντι οικονομικής ζημίας από χρηματικές απώλειες. Ενδεικτικά, το πρόγραμμα προσφέρει στα στελέχη και υπαλλήλους:

– Εξοδα υπεράσπισης, εξώδικους διακανονισμούς, δικαστικές αποφάσεις για «άδικες πράξεις».

– Αμοιβές ειδικών και έξοδα στις περιπτώσεις που θα απαιτηθεί παράσταση σε έρευνες.

– Κάλυψη μεμονωμένων απαιτήσεων για ηθική βλάβη λόγω προσβολής προσωπικότητας.

– Κάλυψη συζύγων για ευθύνη από κοινή περιουσία κληρονόμων και διαδόχων.

– Αυτόματη κάλυψη για νέες εταιρείες.

– Κάλυψη στελεχών υποκινούμενων σε δόλο ή/και σε βαριά αμέλεια συναδέλφων τους.

– αυτόματη περίοδος γνωστοποίησης απαιτήσεων για τουλάχιστον 4 έτη.