ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μεικτή εικόνα για τον όμιλο Πετζετάκι

Μειωμένες πωλήσεις και υψηλές ζημιές από τη μια μεριά, αλλά μείωση υποχρεώσεων και θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές από την άλλη, παρουσιάζει η οικονομική κατάσταση εννεαμήνου του ομίλου Πετζετάκι. Παράλληλα, η διοίκηση ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο των προσπαθειών για την αναδιάρθρωση του ομίλου και την επιστροφή του σε ανοδική πορεία, προχώρησε στην πώληση της θυγατρικής της στην Πορτογαλία, ενισχύοντας έτσι τη ρευστότητά της.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εισηγμένης εταιρείας, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 141,6 εκατ. ευρώ έναντι 157,95 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2005, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 11 εκατ. ευρώ έναντι 17,2 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία επίσης εμφανίζει ζημιές έπειτα από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 17,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 439 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2005. Το ίδιο διάστημα, οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου μειώθηκαν κατά 14 εκατ. ευρώ περίπου, οι ταμειακές ροές του ομίλου από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 13,7 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικών λειτουργικών ταμειακών ροών ύψους 9,9 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση επίσης ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για την πώληση της θυγατρικής της στην Πορτογαλία, η οποία παρουσιάζει μείωση του κύκλου εργασιών της κατά 8% περίπου και ζημιογόνο καθαρό. Με την επικείμενη πώληση αναμένεται να επιτευχθεί ωφέλεια ύψους 12 εκατ. ευρώ.