ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καινοτόμα σχέδια για μειονεκτικές περιοχές

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων & Ανάπτυξης του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, καλούνται εταιρικά σχήματα να εκπονήσουν και να υποβάλουν Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης (ΠΚΣΑ) στο πλαίσιο σχεδιασμού της Δ΄ προγραμματικής περιόδου.

Κάθε πρόταση θα πρέπει να επικεντρώνεται σε μια περιοχή που επιδεικνύει υψηλό βαθμό ομοιογένειας ως προς τα λειτουργικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά της και το είδος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Η περιοχή θα προσδιορισθεί με βάση αναπτυξιακά και όχι υποχρεωτικά διοικητικά κριτήρια.

Τα ΠΚΣΑ που θα υποβληθούν θα πρέπει να εστιάζονται στις ακόλουθες δύο προτεραιότητες: Την ανάπτυξη γεωγραφικά μειονεκτικών περιοχών (ορεινών, γεωργικών, νησιωτικών) και την ανάπτυξη αστικών περιοχών με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Ως μειονεκτικές περιοχές ορίζονται οι ορεινές, οι μειονεκτικές γεωργικές και οι μειονεκτικές νησιωτικές περιοχές της χώρας. Είναι περιοχές με ιδιαίτερα τοπογραφικά χαρακτηριστικά και ειδικά προβλήματα προσπελασιμότητας και συγκράτησης του πληθυσμού.

Οι ορεινές περιοχές είναι περιοχές που χαρακτηρίζονται από σημαντικό περιορισμό των δυνατοτήτων χρησιμοποιήσεως της γης και μια σημαντική αύξηση στο κόστος εργασίας, που οφείλεται: Είτε στην ύπαρξη, λόγω υψομέτρου, πολύ δυσχερών κλιματικών συνθηκών με αποτέλεσμα να επιβραχύνεται σημαντικά η βλαστική περίοδος, είτε, σε χαμηλότερο υψόμετρο, στις απότομες κλίσεις στο μεγαλύτερο τμήμα, που καθιστούν αδύνατη τη χρήση μηχανημάτων ή απαιτούν τη χρήση πολύ δαπανηρών ειδικών εξαρτημάτων, είτε στον συνδυασμό των δύο αυτών παραγόντων.

Οι μειονεκτικές γεωργικές περιοχές είναι περιοχές ομοιογενείς από άποψη συνθηκών φυσικής παραγωγής και χαρακτηρίζονται από: περιορισμένης παραγωγικότητας γεωργική εκμετάλλευση, μικρή πυκνότητα ή τάση για μείωση του πληθυσμού που εξαρτάται πρωταρχικά από τη γεωργική δραστηριότητα, αναγκαιότητα διατήρησης της υπαίθρου για τη βιωσιμότητα της περιοχής.

Οι μειονεκτικές νησιωτικές περιοχές είναι περιοχές με κοινά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά που απορρέουν από τη δομή του νησιωτικού χώρου στον οποίο εντάσσονται και χαρακτηρίζονται από: την πολυδιάσπαση του γεωγραφικού χώρου, το μικρό πληθυσμιακό μέγεθος, τη δύσκολη ή/και προβληματική επικοινωνιακή διασύνδεση τόσο μεταξύ τους όσο και με την ηπειρωτική χώρα, την απομόνωση των πολύ μικρών ή παραμεθόριων νησιών, τη χαμηλή παραγωγικότητα, το μικρό μέγεθος της τοπικής αγοράς, την εποχικότητα και τις ανεπαρκείς ή/και χαμηλής ποιότητας υποδομές.

Με στόχο την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη, οι επιλέξιμες περιοχές θα πρέπει να συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, οι οποίες αφορούν κάποια βασικά χαρακτηριστικά, που σχετίζονται με:

Το μέγεθος, σε συνδυασμό με την ομοιογένεια εκάστης ζώνης της περιοχής ως προς τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Τον σαφή προσδιορισμό των προβλημάτων προς αντιμετώπιση. Τη διασφάλιση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα των παρεμβάσεων και την αρτιότητα των προτάσεων.

Τα σχέδια αυτά θα αποτελούν καινοτομικά ολοκληρωμένα προγράμματα, σχεδιασμένα με τη συμμετοχή κοινωνικοοικονομικών εταίρων, επικεντρωμένα σε ένα ή περισσότερα θέματα / προβλήματα μιας περιοχής παρέμβασης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξή της, μέσω νεωτεριστικών προσεγγίσεων, απαντώντας ταυτόχρονα σε οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα.

Τα ΠΚΣΑ που θα υποβληθούν θα πρέπει να στοχεύουν στην καινοτομία, στην ενεργό συμμετοχή και συνεργασία των κοινωνικοοικονομικών εταίρων και στην εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, συμβάλλοντας με νέες ιδέες στον σχεδιασμό προγραμμάτων και στη δημιουργία νέων δομών για τη νέα προγραμματική περίοδο.

Τα ΠΚΣΑ εκείνα που θα προωθούν τις πιο καινοτόμες – ολοκληρωμένες και εφαρμόσιμες ιδέες, θα επιλεγούν ως πρότυπα και θα επιβραβευθούν με την προώθηση της ένταξης των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμασης των προτεινόμενων παρεμβάσεών τους στα νέα μέτρα «Μελέτες Ωρίμασης και Προετοιμασίας», προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το κόστος προετοιμασίας εφαρμογής των ΠΚΣΑ. Το γεγονός αυτό θα τους δώσει προβάδισμα για ένταξή τους στα προγράμματα της Δ΄ προγραμματικής περιόδου.

Δυνητικοί εταίροι μπορεί να είναι αντιπροσωπευτικοί φορείς συλλογικών συμφερόντων από το Δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι και εκπρόσωποι των πολιτών.

Τονίζεται ότι η προοπτική συμμετοχής πόρων του ιδιωτικού τομέα (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) είναι απαραίτητη γιατί με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ενεργοποίηση του τοπικού δυναμικού, όχι μόνο ως κοινωνικού αλλά και ως οικονομικού κεφαλαίου.

Ολοι οι δυνητικοί εταίροι συμμετέχουν ενεργά στα όργανα λήψης αποφάσεων της εταιρικής σχέσης, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του ΠΚΣΑ και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του.

Στους στόχους της προκήρυξης περιλαμβάνονται:

– Η ενθάρρυνση της συλλογικής λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο σε όλες τις πτυχές των αναπτυξιακών πολιτικών, με παράλληλη ενίσχυση των τοπικών φορέων, μέσω ενεργειών ενημέρωσης, ανάθεσης εξουσιών και ευθυνών και αναβάθμισης της τεχνογνωσίας και ενδυνάμωσης του στελεχιακού δυναμικού τους.

– Η προώθηση καινοτόμων μορφών διακυβέρνησης στο τοπικό επίπεδο.

– Η παροχή κινήτρων για τη συνεχή, ουσιαστική και ενεργό συμμετοχή των φορέων που θα παίρνουν μέρος στα εταιρικά σχήματα και η αναβάθμιση της ποιότητας στη συνεργασία τους.

– Η προώθηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα και κυρίως των μικρών επιχειρήσεων στη διαμόρφωση τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης.

– Η διασφάλιση της βιωσιμότητας των εταιρικών σχημάτων και των πρωτοβουλιών που θα επιλεγούν και μετά τη λήξη συγχρηματοδότησης.

– Η αξιοποίηση εργαλείων και μεθόδων για τη συστηματική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και επιπτώσεών τους στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης.

Προτάσεις υποβάλλονται μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2007.