ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αγροτική Ασφαλιστική: εξυγίανση ισολογισμού με συμψηφισμό ζημιών

Τον συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών με αποθεματικά ενέκρινε η γενική συνέλευση των μετόχων της Αγροτικής Ασφαλιστικής, κίνηση που στοχεύει στην εξυγίανση του ισολογισμού της εταιρείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η γενική συνέλευση ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 31,1 εκατ. ευρώ – με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά το ποσό των 21,8 εκατ. ευρώ και κατά το ποσό των 9,2 εκατ. ευρώ με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων. Ισόποσα, δηλαδή, κατά το ποσό των 31,1 εκατ. ευρώ, αποφασίστηκε παράλληλα η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου διά της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής, προς συμψηφισμό ζημιών που προέκυψαν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Ζημίες εννεαμήνου

Η γενική συνέλευση ενέκρινε επίσης τον συμψηφισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού, 16,8 εκατ. ευρώ και 19,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, με ισόποσο ζημιών, δηλαδή 36,6 εκατ. ευρώ, οι οποίες επίσης προέκυψαν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων. Σημειώνεται ότι οι συσσωρευμένες ζημίες της εταιρείας, όπως αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις του 9μήνου, ανέρχονταν σε 91,1 εκατ. ευρώ και μετά τις σχετικές κινήσεις εξυγίανσης του ισολογισμού, το υπόλοιπο των ζημιών που μένει προς διαγραφή διαμορφώνεται περί τα 24 εκατ. ευρώ.

Μετά την επάνοδό της στην κερδοφορία, η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει την ανάγκη ενίσχυσης των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το μετοχικό της κεφάλαιο διαμορφώνεται στα 41 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του εννεαμήνου, τα κέρδη έπειτα από φόρους ανήλθαν σε 8 εκατ. ευρώ έναντι 4,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ ανοδική ήταν και η εξέλιξη των εργασιών. Συγκεκριμένα, η ασφαλιστική παραγωγή του κλάδου γενικών ασφαλίσεων διαμορφώθηκε στα 73,2 εκατ. ευρώ έναντι 71,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ η ασφαλιστική παραγωγή του κλάδου ζωής παρέμεινε στα ίδια επίπεδα ζωής των 39,4 εκατ. ευρώ.