ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βαθμολογεί με Αa3 η Moody’s τη Γενική Τράπεζα

Σύμφωνα με την τελευταία επισκόπηση της Moody’s, η Γενική Τράπεζα διατήρησε τη μεγαλύτερη πιστοληπτική διαβάθμιση (Aa3) για μακροχρόνιες καταθέσεις μεταξύ όλων των ελληνικών τραπεζών. Επίσης, η Γενική Τράπεζα έλαβε τη μέγιστη δυνατή διαβάθμιση (P-1) για τις βραχυπρόθεσμες καταθέσεις. Σημειώνεται ότι αυτή η διαβάθμιση για τις βραχυπρόθεσμες καταθέσεις έχει απονεμηθεί μόνο στις τρεις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες και στη Γενική Τράπεζα. Η υψηλή διάκριση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ισχυρή χρηματοοικονομική θέση της Societe Generale, στον όμιλο της οποίας ανήκει η Γενική Τράπεζα.

Οι υψηλές πιστοληπτικές διαβαθμίσεις που έλαβε η Γενική Τράπεζα διασφαλίζουν το μικρότερο δυνατό κόστος χρηματοδότησης και τη μέγιστη δυνατή προστασία των καταθετών της.