ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

AGENDA

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΝΕΚ Α.Ε.

Επαναληπτική Ιδιαίτερη Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών έκδοσης του ’90 της εταιρείας, στις 17.00, στα ιδιόκτητα γραφεία της εταιρείας, Χανιά, 2ο χλμ. Λ. Καραμανλή, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 31.533.443,50 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιον και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας προς συμψηφισμό ζημιών εις νέον. 2. Εγκριση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ύψους μέχρι 101.558.750 ευρώ.

ΖΗΝΩΝ Α.Ε.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στις 12.00, στα γραφεία της, Κανάρη 5, Γλυκά Νερά Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω κεφαλαιοποιήσεως υπεραξίας παγίων στοιχείων. 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά το κεφάλαιο. 3. Εγκριση αντικαταστάσεως παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ.

ΤΡΙΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ

Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στις 09.00, στην έδρα της εταιρείας (Λ. Κηφισίας 62, Μαρούσι, 8ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, διά αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών, διά μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου. 2. Συμψηφισμός ζημίας από αποτίμηση χρεογράφων με αποθεματικό του νόμου 3229/04.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ – ΗΧΟΣ

Α΄ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στις 12.00, στη Θεσσαλονίκη, στα γραφεία διοίκησης της εταιρείας, Συμεωνίδη 57 του Δήμου Πυλαίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ανάκληση της απόφασης της Α’ Επαναληπτικής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4ης Ιουλίου 2006, διά της οποίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών έως του ποσού των 1.564.500,00 ευρώ και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. 2. Εκ νέου λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών έως του ποσού των 1.564.500,00 ευρώ και έκδοση νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.