ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διπλή παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Διπλή προσφυγή κατά της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο άσκησε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, αφενός της «ΕΡΓΟΣΕ», αφετέρου της ΔΕΗ για αμφότερα εκ των οποίων οι Βρυξέλλες θεωρούν ότι παραβιάσθηκε… σωρηδόν η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η πρώτη προσφυγή αφορά τα σιδηροδρομικά έργα στο Θριάσιο και συγκεκριμένα το έργο «Μελέτες κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων και εγκαταστάσεων Α΄ φάσης συγκροτήματος σταθμών Θριασίου Πεδίου». Οπως εξηγεί σε ανακοίνωσή της, «η Επιτροπή θεωρεί ότι ο διαγωνισμός για τη σύναψη της σύμβασης παραβιάζει την οδηγία 93/38/ΕΟΚ, την αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης τυπικών προσόντων καθώς και τα άρθρα 12 (διάκριση λόγω ιθαγένειας) και 49 (ελευθερία παροχής υπηρεσιών) της σχετικής συνθήκης. Κατόπιν τούτου η Ελλάδα παραπέμπεται στο Δικαστήριο.

Στο Δικαστήριο παραπέμπεται όμως και λόγω ΔΕΗ, με αιτία το έργο του θερμοηλεκτρικού σταθμού του Αθερινόλακκου στην Κρήτη. Το έργο αφορά τη μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο όμοιων ατμοηλεκτρικών μονάδων και βοηθητικών εγκαταστάσεων στον συγκεκριμένο σταθμό. Η Επιτροπή διαπίστωσε, κατόπιν καταγγελιών, ότι το έργο ανετέθη «χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού και μη ενημερώνοντας τον καταγγέλλοντα σχετικά με τους λόγους απόρριψης της προσφοράς του», κάτι που στοιχειοθετεί παράβαση της ίδιας οδηγίας 93/38/ΕΟΚ, με αποτέλεσμα την παραπομπή της χώρας.